Ánh sáng trên đường đạo – Mabel Collins

Cuốn Ánh Sáng Trên Đường Đạo là quyển thứ nhất trong ba quyển sách cùng với Tiếng nói vô thinh của bà H.P. Blavasky và Dưới chân Thầy của ông J.Krishnamutri giữ một vị trí độc đáo trong văn chương Thông Thiên Học, đó là những lời chỉ đạo mà những vị đã đi trên Ðường Ðạo ban ra cho những kẻ muốn noi theo Ðường đó.

Bản nguyên tác của sách hiện nay là do Chơn Sư Hilarion đọc cho bà Mabel Collins viết, khi bà ở trong một trạng thái thụ động như một đồng tử.

Ánh sáng trên đường đạo Phần 1

Ánh sáng trên đường đạo Phần 2

Ánh sáng trên đường đạo Phần 3

Tải sách Ánh sáng trên đường đạo tại đây

 

 

Comments

comments