CHƯƠNG 27: TIỀM THỨC VÀ Ý THỨC

Giờ chúng ta sẽ đem người bạn cũ – Tiềm Thức – lên đây, bởi mối quan hệ giữa Ý Thức và Tiềm Thức giúp giải thích cơ chế hoạt động của thôi miên.

We are going to bring our old friend, the sub-conscious, to the forefront because the relationship between the conscious mind and the sub-conscious mind offers an explanation as to why hypnotism works.

Chúng ta thực ra là hai kẻ cùng tồn tại trong một con người. Một trong hai kẻ chỉ nhỏ bằng một phần chín người kia, kẻ này năng động, thích can thiệp, thích hách dịch, thích kiểm soát; còn kẻ kia là Tiềm Thức, được ví như một người khổng lồ đáng yêu nhưng không có khả năng lý luận. Ý Thức luôn lý luận và logic nhưng chẳng nhớ gì, còn Tiềm Thức không thể lý luận hay logic nhưng nó là nơi lưu mọi ký ức. Mọi thứ đã từng xảy ra với một người, ngay cả những điều xảy ra trước khi chào đời, đều được lưu lại trong Tiềm Thức và dưới những kiểu thôi miên phù hợp thì ký ức đó có thể được giải phóng để người khác xem xét.

We are really two people in one. One of these people is a little person a ninth the size of the other, an active little person who likes to interfere, likes to be bossy, likes to control. The other person, the sub-conscious, is likened to an amiable giant without reasoning power, for the conscious mind has reason and logic but no memory, the sub-conscious mind cannot use reason and has no logic but it is the seat of memory. Everything that has ever happened to a person, even things that happened before birth, are retained within the sub-conscious, and under suitable types of hypnosis that memory can be released for consideration by others.

Ta có thể nói– để minh họa cho hình ảnh này – rằng cơ thể được ví như kẻ đại diện cho một thư viện rất lớn. Trong sảnh trước hoặc quầy lễ tân, ta có một thủ thư. Giá trị của cô ấy nằm ở chỗ là dù có thể không biết mấy về nhiều chủ đề, nhưng cô ấy biết cách tìm ra những cuốn sách có chứa thông tin cần. Cô ấy có kinh nghiệm tư vấn tìm ra chiếc thẻ để từ đó tìm cuốn sách với kiến thức mong muốn. Con người là như thế.

One might say — for the purpose of this illustration — that the body as a whole represents a very large library. In the front office, or in the front desk, we have a librarian. Her chief virtue is that while she may not know much about different subjects, she will know instantly the books which contain the desired information. She is adept at consulting filing cards and then producing the book with desired knowledge. People are like that.

Ý Thức có khả năng suy luận (thường là lý luận không chính xác!) và có thể vận hành theo một đường lối logic nào đó, nhưng nó không có bộ nhớ. Giá trị của nó là khi được luyện tập, nó có thể khuấy động Tiềm Thức để cung cấp thông tin được lưu trong các ô nhớ. Giữa Tiềm Thức và Ý Thức có một thứ ta có thể gọi là một bức màn/hay ranh giới, nó vô hiệu hóa tất cả thông tin từ Ý Thức. Điều này có nghĩa là Ý Thức không thể tự tiện thăm dò Tiềm Thức bất cứ lúc nào.

The conscious mind has this ability to reason (often incorrect reasoning, too!) and it is able to exercise a form of logic, but it has no memory. Its virtue is that when trained it can stir up the sub-conscious so that the latter provides information stored in the memory cells. Between the sub-conscious mind and the conscious mind there is what we might call a screen which effectively blocks off all information from the conscious mind. It means that the conscious mind cannot just probe around in the sub-conscious at any time.

Điều này đương nhiên là hoàn toàn cần thiết bởi nếu không Ý Thức cuối cùng sẽ làm ô nhiễm Tiềm Thức. Như chúng tôi đã nói, Tiềm Thức có thể ghi nhớ không cần nguyên nhân. Rõ ràng là nếu bộ nhớ được tích hợp với lý luận, thì một số khía cạnh của thông tin sẽ bị bóp méo bởi vì Tiềm Thức, với khả năng lý luận, có thể nói rằng: “Ồ, điều đó thật là vô lý! Điều đó là không thể nào! Phải chăng tôi nhận thức sai sự thật, để tôi sửa lại Kho bộ nhớ. Thê nên Tiềm Thức là không có lý luận, và Ý thức là không có bộ nhớ.

This, of course, is absolutely necessary because one would eventually contaminate the other. We stated that the sub-conscious had memory but no reason. It will be clear that if the memory could be combined with reason, then some facets of information would be distorted because the sub-conscious, with the power of reasoning, might say in effect, “Oh that is ridiculous! That cannot possibly be! I must have misread the facts, let me alter my memory banks.” So, it is that the sub-conscious is without reason, and the conscious is without memory.

Ta có hai quy tắc cần nhớ:

  1. Tiềm Thức là không có lý luận, do đó nó chỉ có thể hành động theo yêu cầu với nó. Nó chỉ có thể lưu lại trong bộ nhớ bất kỳ tuyên bố nào dù đúng hay sai; chứ không thể đánh giá thông tin đó là đúng hay sai.
  2. Ý Thức chỉ có thể tập trung vào một ý tưởng tại một thời điểm. Bạn sẽ dễ dàng đánh giá cao một điều, rằng hầu hết mọi lúc chúng ta luôn có những ấn tượng, hình thành ý kiến, nhìn thấy cái này, nghe thấy cái kia, chạm vào cái khác, nên nếu Tiềm Thức không được bảo vệ, thì mọi thứ sẽ đổ vào và ta sẽ có những ký ức với thông tin lộn xộn và thường xuyên không chính xác. Giữa Tiềm Thức và Ý Thức có một bức màn/ranh giới để ngăn chặn những vấn đề cần được Ý Thức xem xét trước khi chuyển đến Tiềm Thức để lưu trữ. Ý Thức khi đó được giới hạn lại để chỉ tập trung vào một ý nghĩ ở một thời điểm mà thôi, nên nó cần chọnra tư tưởng nào dường như quan trọng nhất, nghiền ngẫm tư tưởng đó, chấp nhận hoặc từ chối nó dưới ánh sáng của lý luận hoặc logic.

We have two rules to remember: —

    1. The sub-conscious mind is without reason, therefore it can only act upon suggestion as given to it. It can only retain in the memory any statement true or untrue which is given to it, it is not able to evaluate whether that information is true or false.
    2. The conscious mind can only concentrate upon one idea at a time. You will readily appreciate that all the time we are receiving impressions, forming opinions, seeing things, hearing things, touching things, and if the sub-conscious mind were unprotected, then everything would pour in and we would have our memories cluttered with quite useless information, frequently incorrect information. Between the sub-conscious and the conscious minds there is a screen which can block off those matters which have to be considered by the conscious before they can be passed on to the sub-conscious for filing. The conscious mind, then, limited to considering one thought at a time, selects the thought which appears to be the most important, examines the thought, accepts or rejects it in the light of reason or logic.

Bạn có thể phàn nàn rằng điều này không thể như vậy bởi vì cá nhân bạn có thể cùng một lúc suy nghĩ hai hoặc ba vấn đề. Nhưng đó không phải là trường hợp này; suy nghĩ thực sự rất nhanh và thực tế là suy nghĩ thậm chí còn nhanh hơn cả tia chớp, vì vậy, mặc dù bạn có thể nghĩ rằng bạn có hai hoặc ba suy nghĩ cùng một lúc, các nhà khoa học đã kiểm tra rất cẩn thận và đi đến kết luận rằng, trong một thời điểm chỉ có thể xử lý được một suy nghĩ.

You may complain that this cannot possibly be so because you personally can think of two or three things at once. But that is not the case; thought is very quick indeed and it is an established fact that thought changes even faster than a lightning flash, so, although you may consciously think that you have two or three thoughts at once, careful investigation by scientists prove that only one thought can occupy the attention at one time.

Chúng ta nên làm rõ rằng, như đã đề cập ở trên, kho bộ nhớ của Tiềm Thức nắm giữ trí tuệ về mọi thứ đã từng xảy ra với một người cụ thể. Tấm chắn hay màn chắn có chủ ý này không ngăn chặn thông tin đi vào, chúng đều được đổ vào Tiềm Thức, nhưng phải được xem xét kỹ lưỡng bởi bộ não lý luận logic, được giữ lại cho đến khi nó được đánh giá đầy đủ.

We should make it clear that, as we have already stated, the memory banks of the sub-conscious mind hold a knowledge of everything that has ever happened to that particular body. This conscious threshold or screen does not prevent the entry of information, everything pours into the sub-conscious memory, but information which has to be scrutinized by the logical reasoning brain is held back until such time as it has been evaluated.

Giờ chúng ta hãy xem cách thôi miên hoạt động.

Tiềm Thức không có khả năng phân biện, không có khả năng lập luận, không có khả năng logic, vì vậy nếu chúng ta, bằng cách nào đó, cố tình gửi một mệnh lệnh xuyên qua cái bức màn chắn tồn tại giữa Ý Thức và Tiềm Thức, ta có thể làm cho Tiềm Thức hành động theo ý mình! Nếu ta tập trung một cách hữu ý vào một tư tưởng duy nhất, thì ta sẽ làm tăng khả năng thực hiện được điều này. Nếu ta áp tư tưởng lên một người rằng họ sẽ bị thôi miên, và họ tin rằng họ sẽ bị thôi miên thì họ sẽ y như vậy, bởi khi đó bức màn chắn bị hạ xuống. Nhiều người tự hào rằng họ không thể bị thôi miên, nhưng thực tế họ có thể bị khuất phục. Khi phủ nhận tính nhạy cảm của họ đối với thôi miên, họ chỉ đơn thuần là tăng cường sự nhạy cảm của mình, bởi vì, một lần nữa, trong bất kỳ trận chiến nào giữa trí tưởng tượngý chí, trí tưởng tượng luôn chiến thắng. Người ta dùng ý chí để không bị thôi miên. Để rồi sau đó trí tưởng tượng trỗi dậy với cơn thịnh nộ và bảo rằng: “Ồ, tận hưởng cái Ý CHÍ đang bị thôi miên đi nhé!” Và chủ thể bị “hạ gục” gần như ngay trước khi anh ta biết được điều gì đang xảy ra.

Let us see, then, how hypnotism works.

The sub-conscious mind has no power of discrimination, no power of reasoning, no power of logic, so if we can force a suggestion through the screen which normally exists between the conscious and the sub-conscious, we can cause the sub-conscious to behave as we want it to! If we concentrate conscious attention upon a single thought, then we increase the suggestibility. If we put the thought to a person that they will be hypnotized, and they believe that they will be hypnotized then they will be, because that screen is then lowered. Many people boast that they cannot be hypnotized, but they boast about it rather too volubly. In denying their susceptibility to hypnosis they are merely intensifying their susceptibility, because, again, in any battle between the imagination and the will, the imagination always wins. People may will themselves not to be hypnotized. It is then as though the imagination rises up in wrath and says, “You jolly well WILL be hypnotized!” And the subject “goes under” almost before he knows that anything has happened.

Tất nhiên bạn biết một người bị thôi miên thế nào. Nó không có hại gì dù có thể diễn ra nhiều lần. Điều đầu tiên cần làm là phải có cách nào đó thu hút Ý Thức của người kia, mà như ta biết nó chỉ có thể giữ một tư tưởng tại một thời điểm (nhất niệm), bị giữ lại ở đó để rồi chuyển các mệnh lệnh len lỏi vào Tiềm Thức.

Of course you know how one becomes hypnotized. It will not harm us, though, to go into it again. The first thing to do is to have some method of attracting a person’s attention so that the conscious mind, which can hold one thought only at a time, is held captive and then suggestions can creep into the sub-conscious.

Thông thường nhà thôi miên có một nút sáng hoặc một mảnh thủy tinh, hoặc một số mánh lới gây chú ý nào đó, và anh ta yêu cầu chủ thể cần thôi miên tập trung chú ý vào vật thể lấp lánh đó, và tập trung hoàn toàn vào đối tượng đó. Toàn bộ mục đích của việc này, chúng tôi nhắc lại, là để thu hút Ý Thức đến mức không thể nhận ra rằng có một số hoạt động ngầm nhất định đang diễn ra sau lưng nó!

Usually the hypnotist has a bright button or a piece of glass, or some other gimmick, and he asks his subjects to consciously focus the attention upon that glittering object, and to focus the attention unwaveringly upon that object. The whole purpose of this, we repeat, is to so engage the conscious mind that it cannot perceive that certain workings are taking place behind its back!

Nhà thôi miên sẽ giữ một vật ở ngay trên tầm mắt vì khi vào tầm đó, mắt của một người bị đặt ở vị trí căng thẳng không tự nhiên. Nó làm căng cơ mắt và mí mắt, và cơ mí mắt chắc chắn là cơ bắp yếu nhất trong cơ thể con người, mệt mỏi nhanh hơn bất kỳ cơ nào khác.

The hypnotist will hold an object just above eye-level because in looking up to that level a person’s eyes are put in an unnatural position of strain. It strains the muscles of the eyes and the eyelids as well, and the eyelid muscles are quite definitely the weakest muscles in the human body, and tire more quickly than does any other muscle.

Sau vài giây, đôi mắt mệt mỏi, chúng bắt đầu nhòe đi. Khi đó nhà thôi miên đơn giản là bảo rằng đôi mắt đã mệt mỏi và người đó muốn ngủ. Tất nhiên anh ta muốn nhắm mắt lại vì nhà thôi miên đã làm cho cơ mắt mệt mỏi! Sự đơn điệu chết người khi lặp đi lặp lại rằng đôi mắt đã mệt mỏi làm cho chủ thể chán ngấy, và đánh gục kẻ bảo vệ – Sự Tỉnh Thức – của chủ thể. Thành thật mà nói anh ấy hoàn toàn phát chán với cả cuộc chơi, và cảm thấy sẵn sàng ngủ, ít nhất cũng có cái gì khác để làm!

A few seconds, and the eyes tire, they begin to water. It is a simple matter then for the hypnotist to state that the eyes are tired and that the person wants to sleep. Of course he wants to close his eyes because the hypnotist has just thoroughly tired those muscles! Deadly monotony in repeating that the eyes are tired bores the subject, and knocks down the guard — the awareness — of the subject. Frankly he is thoroughly bored with the whole affair, and feels that he would gladly sleep to have something different to do!

Khi đã bị thôi miên vài lần, khả năng bị sai khiến của anh ta tăng lên, nghĩa là anh ta đang hình thành thói quen trở nên bị ảnh hưởng bởi thôi miên. Vì vậy, khi một người – nhà thôi miên – nói rằng mắt của đối tượng đang trở nên mệt mỏi, đối tượng chấp nhận điều đó mà không chút do dự vì những kinh nghiệm trước đây đã chứng minh rằng đôi mắt đã trở nên mệt mỏi trong những điều kiện đó. Vì vậy, đối tượng dễ dàng bị thuyết phục bởi các chỉ huy của nhà thôi miên.

When this has been done a few times the suggestibility of the subject has been increased, that is, he is forming the habit of becoming hypnotically influenced. So, when a person — the hypnotist — says that the subject’s eyes are becoming tired, the subject accepts that without the slightest hesitation because previous experiences have proved that the eyes did become tired under those conditions. Thus, the subject places more and more faith in the statements of the hypnotist.

Tiềm Thức khá dễ bị lừa, nó không có khả năng phân biện, vì vậy nếu Ý Thức có thể chấp nhận mệnh lệnh rằng mắt đã mệt khi nhà thôi miên nói, thì Tiềm Thức cũng đồng ý rằng sẽ không có đau đớn gì khi nhà thôi miên bảo vậy. Trong trường hợp đó, một nhà thôi miên thạo nghề, có thể thôi miên cho một người phụ nữ sinh con trong trạng thái này hoàn toàn không đau đớn, hoặc có thể làm cho một bệnh nhân được nhổ răng mà không có bất kỳ đau đớn hay khó chịu nào. Đó là một vấn đề hết sức đơn giản và chỉ cần tập luyện sơ bộ.

The sub-conscious mind is quite uncritical, it is not able to discriminate, so if the conscious mind can accept the proposition that eyes become tired when the hypnotist says so, then the sub-conscious will also agree that there shall be no pain when the hypnotist says so. In that case, a hypnotist who knows his job, can see that a woman has completely painless childbirth, or can see a patient has a dental extraction without any pain or any discomfort even. It is a simple matter indeed, and it needs merely slight practice.

Mấu chốt của toàn bộ câu chuyện lúc này là một người sắp bị thôi miên đã chấp nhận những mệnh lệnh do nhà thôi miên đưa ra. Nói cách khác, chủ thể được bảo rằng đôi mắt anh ta đang trở nên mệt mỏi. Trải nghiệm của chính anh ta cũng cho thấy rằng chúng đang trở nên mệt mỏi. Anh ta được nhà thôi miên bảo rằng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nếu ta nhắm mắt lại, và khi anh ta nhắm mắt lại, anh ta cảm thấy dễ chịu.

The whole thing is, then, that a person who is going to be hypnotized has accepted the statements of the hypnotist. In other words, the subject was told that his eyes were becoming tired. His own experience proved to him that his eyes were becoming tired. He was told by the hypnotist that he would feel much ease if he closed his eyes, and when he did close his eyes he did feel ease.

Một nhà thôi miên luôn phải đảm bảo rằng những mệnh lệnh của mình được tin tưởng hoàn toàn bởi người bị thôi miên. Chẳng tác dụng gì khi bảo một người đang đứng lên trong khi rõ ràng anh ta đang nằm. Hầu hết các nhà thôi miên chỉ nói với chủ thể về một điều nào đó khi nó đã thực sự diễn ra. Ví dụ: Nhà thôi miên có thể bảo chủ thể duỗi tay ra hết cỡ. Anh ta lặp lại nó với giọng đơn điệu một lúc, và khi thấy rằng cánh tay của chủ thể trở nên mỏi, anh ta sẽ bảo, “Cánh tay của bạn đang trở nên mệt mỏi, cánh tay của bạn trở nên nặng nề”. Khi đó chủ thể dễ dàng đồng ý với nhận xét đó, bởi vì rõ ràng là anh ta đang trở nên mệt mỏi, nhưng trong trạng thái mơ hồ đó, anh ta không ở vị trí có thể nói với nhà thôi miên rằng, “Ôi, ông thật ngốc! Tất nhiên là mệt chứ sao khi cứ phải duỗi tay thế!” Thay vào đó anh ta chỉ tin rằng nhà thôi miên có một sức mạnh nhất định, một số khả năng nhất định có thể sai khiến anh ta.

A hypnotist always has to make sure that his statements are thoroughly believed by the person being hypnotized. It is useless to tell a person that he is standing up when obviously he is lying down. Most hypnotists only tell the subject of a certain thing after the thing has been proved. For instance: — The hypnotist may tell the subject to stretch out his arm at full length. He will repeat it in a monotonous voice for some time, and then when he sees that the subject’s arm is becoming tired he will say, “Your arm is becoming tired, your arm is feeling heavy, your arm is becoming tired.” The subject can readily agree to that remark because it is self-evident that he is becoming tired, but in the light trance state he is not in a position to say to the hypnotist, “Well, you idiot! Of course it is tired as I am keeping it out like this!” Instead he just believes that the hypnotist has some certain power, some certain ability which can make him do whatever is ordered.

Trong tương lai, các bác sĩ và nhà phẫu thuật sẽ sử dụng các phương pháp thôi miên nhiều hơn, bởi vì không có hậu quả xấu với thôi miên, không đau đớn, không có gì đáng lo ngại. Thôi miên là tự nhiên và hầu hết mọi người đều dễ dàng bị thôi miên. Người nào càng khẳng định rằng mình không thể bị thôi miên thì càng dễ bị thôi miên.

In the future it will be that doctors and surgeons will resort more and more to hypnotic methods, because there is no aftereffect with hypnotism, nothing painful, nothing at all disturbing. Hypnotism is natural and almost every person is susceptible to hypnotic commands. The more a person asserts that he or she cannot be hypnotized, the more easy it is to hypnotize that person.

Tuy nhiên, chúng ta không quan tâm đến việc thôi miên người khác, trừ khi nó được thực hiện bởi bàn tay chuyên nghiệp, được đào tạo, còn không có thể cực kỳ nguy hiểm và xấu xa. Chúng tôi quan tâm đến việc giúp bạn tự thôi miên chính mình, bởi vì nếu bạn tự thôi miên, bạn có thể thoát khỏi những thói quen xấu, bạn có thể tự chữa những điểm yếu, bạn có thể tăng thân nhiệt trong thời tiết lạnh và làm nhiều việc hữu ích như thế.

We are not concerned with hypnotizing other people, however, because unless in highly trained hands that can be a highly dangerous and evil thing. We are concerned in helping you to hypnotize yourself, because if you hypnotize yourself you can get away from bad habits, you can cure yourself of weaknesses, you can raise your temperature in cold weather, and do a lot of useful things like that.

Chúng tôi sẽ không dạy bạn cách thôi miên người khác bởi vì chúng tôi coi điều đó là nguy hiểm, trừ khi người ta có nhiều năm kinh nghiệm. Tuy nhiên, có một số yếu tố nhất định về thôi miên mà chúng ta sẽ đề cập đến, và trong bài này và bài tiếp theo, chúng ta sẽ bàn về tự thôi miên hoặc thôi miên tự động.

We are not going to teach you how to hypnotize others because we consider it to be dangerous unless one has years of experience. There are certain factors about hypnotism which we are going to mention, though, and in the next Lesson we will deal with self or auto-hypnotism.

Người ta nói rằng, ở phương Tây không ai có thể dễ dàng bị thôi miên. Điều đó là không chính xác. Bất kỳ ai cũng có thể bị thôi miên ngay lập tức bởi những người được đào tạo theo các phương pháp nhất định của phương Đông. May mắn thay, rất ít người phương Tây đã được đào tạo như vậy.

It is said in the West that no person can be hypnotized instantly. That is incorrect. Any person can be hypnotized instantly by one who has been trained in certain Eastern methods. Fortunately few Westerners have been so trained.

Người ta cũng tuyên bố rằng không ai có thể bị thôi miên và buộc phải làm một điều trái ngược với quy tắc đạo đức của chính họ. Ở đây một lần nữa, điều này là sai, nó hoàn toàn sai.

It is also stated that no person can be hypnotized and compelled to do a thing in opposition to their own moral code. Here again, this is false, it is absolutely false.

Người thôi miên không thể tiếp cận một người tử tế, chính trực, tốt bụng, thôi miên anh ta và nói rằng “Bây giờ anh hãy ra ngoài và cướp ngân hàng!” Chủ thể sẽ không làm vậy, thay vào đó anh ta sẽ tỉnh lại. Nhưng một nhà thôi miên khéo léo có thể diễn đạt các mệnh lệnh và từ ngữ của anh ta khiến chủ thể bị thôi miên tin rằng anh ta đang tham gia vào một vở kịch hoặc trong một trò chơi.

One could not go up to a righteous, good living man, hypnotize him, and say “Now you go out and rob a bank!” The subject would not do it, he would just wake up instead. But a skilful hypnotist can so phrase his commands and his words that the hypnotized subject believes that he is taking part in a play or in a game.

Ví dụ, có thể xảy ra tình huống một nhà thôi miên làm những điều rất sai trái với một người nào đó. Tất cả những gì ông ta phải làm là, bằng những lời nói và gợi ý được lựa chọn phù hợp, để thuyết phục chủ thể rằng anh ta đang cùng với, có lẽ là một người thân yêu, một người đáng tin cậy, hoặc lại là đang chơi. Chúng tôi đề nghị không đi vào khía cạnh cụ thể này của thôi miên bởi nó thực sự nguy hiểm kinh khủng nếu rơi vào tay một kẻ vô đạo đức hay người không được đào tạo bài bản. Chúng tôi khuyên bạn không nên làm gì với thôi miên trừ khi đó là điều trị dưới sự chăm sóc của một bác sĩ y khoa có uy tín, có kinh nghiệm, được đào tạo nghiêm chỉnh.

It is possible, for instance, for a hypnotist to do very wrong things to another person. All he has to do is, by suitably chosen words and suggestions, to persuade the subject that he or she is with perhaps a loved one, a trusted one, or again, is playing. We do not propose to deal any more with this particular aspect of it because hypnotism is truly a shockingly dangerous thing in unscrupulous hands, and in untrained hands. We suggest that you have nothing whatever to do with hypnotism unless it be treatment under the care of a reputable, highly experienced, highly trained medical practitioner.

Khi làm việc với tự thôi miên hay thôi miên tự động, nếu bạn làm theo hướng dẫn của chúng tôi, bạn không thể làm hại chính mình hay bất kỳ ai khác. Ngược lại, bạn có thể làm rất nhiều điều tốt cho bản thân và có lẽ cho cả những người khác nữa.

In dealing with auto or self hypnotism, if you follow our instructions you cannot harm yourself and you cannot harm anyone else. On the contrary, you can do a lot of good for yourself and perhaps for other people too.

Comments

comments