Lão Tử

0
Lão Tử (571 TCN - 471 TCN) là một nhân vật chính yếu trong Triết học Trung Quốc. Lão Tử được coi là người viết...