VỀ CHI HỘI PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG THIỀN VIỆT NAM

Điều 1:  Tên gọi

1.1. Tên tổ chức: CHI HỘI PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG THIỀN VIỆT NAM

1.2. Tên giao dịch quốc tế: Vietnam Meditation Community Development Assembly

1.3. Tên viết tắt: VMC

1.4. Văn phòng chi hội: Tầng 2, 116 Trần Vĩ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội | Email: congdongthienvietnam@gmail.com | Website: www.congdongthienvietnam.org | Fanpge: FB/congdongthienvietnam | – Hotline: Chị Khánh ‎0981956875/ Chị Thủy ‎0981956820

Điều 2: Tôn chỉ

Chi hội Phát triển cộng đồng Thiền Việt Nam (Sau đây gọi tắt là Chi hội) là một đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khoẻ cộng đồng Việt Nam, thành lập tại quyết định số 96/2017/QĐ-TWH ngày 20/07/2017, hoạt động trên lĩnh vực nghiên cứu phát triển cộng đồng Thiền Việt Nam theo đúng với mục đích, tôn chỉ của Hội Giáo dục chăm sóc sức khoẻ cộng đồng Việt Nam.

Điều 3: Mục đích

3.1. Chi hội là đơn vị quần chúng rộng rãi của những người quan tâm đến Thiền Định trong các hoạt động của đời sống từ cải thiện sức khỏe, cải thiện hành vi con người tới cải tạo nông nghiệp, khí hậu, nước và môi trường…Góp phần xây dựng nếp sống văn minh, nền văn hóa xã hội lành mạnh, khai thác tối đa nguồn năng lượng vô tận, sạch, rẻ và sẵn có trong tự nhiên.

3.2. Chi hội ra đời, hoạt động nhằm mục đích nghiên cứu, ứng dụng Khoa học Thiền Định trong việc:

– Thiền định tăng cường sức khỏe, trí tuệ, cải tạo hành vi

– Tăng cường sức tăng trưởng của cây trồng

– Cân bằng đất đai, khí hậu, nước và môi trường

Điều 4: Nguyên tắc tổ chức và hoạt động

  • Chi hội là đơn vị thành viên trực thuộc Hội Giáo dục chăm sóc sức khoẻ cộng đồng Việt Nam. Chịu sự quản lý trực tiếp về mọi mặt của Hội Giáo dục chăm sóc sức khoẻ cộng đồng Việt Nam.
  • Chi hội tổ chức và họat động theo nguyên tắc: tự nguyện, tự quản lý và tự trang trải kinh phí hoạt động, tuân thủ theo Điều lệ của Hội Giáo dục chăm sóc sức khoẻ cộng đồng Việt Nam, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Điều 5: Phạm vị hoạt động, trụ sở, tư cách pháp nhân

5.1. Trụ sở chính của Chi hội đặt tại TP. Hà Nội.

5.2. Chi hội có các Câu lạc bộ đặt tại các địa phương.

Điều 6: Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Chi hội

6.1. Chức năng:

–   Nghiên cứu và phát triển về Khoa học Thiền định. Tổ chức hướng dẫn và mở rộng các Câu lạc bộ Thiền tại các địa phương. Tạo điều kiện cho hội viên được tham gia hội thảo, giao lưu với các tổ chức, nhóm nghiên cứu Khoa học Thiền Định khác nhằm nâng cao dân trí, nâng cao hiểu biết và khả năng ứng dụng năng lượng trong Thiền Định vào việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

–   Phối hợp với Trung ương Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam kết nối với các tổ chức có chung mục tiêu nghiên cứu về Khoa học Thiền Định trong và ngoài nước, nhằm giao lưu, học hỏi, và nâng cao kiến thức về Khoa học Thiền Định.

6.2. Nhiệm vụ:

–   Tạo lập các đề tài nghiên cứu về nghiên cứu và ứng dụng năng lượng trong Khoa học Thiền Định từ các kết quả nghiên cứu trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Vận dụng các thành quả nghiên cứu vào thực tiễn trên các lĩnh vực phát triển tâm thức, trí tuệ, sức khỏe, đời sống và môi trường.

–   Thành lập các Câu lạc bộ Thiền tại các địa phương.

–   Tập hợp các hội viên hướng dẫn Thiền, giúp tang cường sức khỏe, trí tuệ và cải tạo hành vi.

–   Thường xuyên tổ chức các cuộc giao lưu – nối kết các nhóm, tổ chức nghiên cứu về Khoa học Thiền Định để cập nhật thông tin, trao đổi kinh nghiệm hoạt động, học hỏi lẫn nhau và tăng cường tình đoàn kết giữa các đơn vị.

–   Chú trọng việc đào tạo đội ngũ những người làm công tác sưu tầm tài liệu, nghiên Khoa học Thiền Định cộng tác chặt chẽ với các nhà khoa học chuyên ngành năng lượng, thường xuyên tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm trao đổi chuyên môn, chuyên ngành về các vấn đề liên quan đến năng lượng tại các địa phương.

–   Khai thác các phương pháp tập luyện thiền động, thiền tĩnh, yoga để triển khai trong nước nhằm nâng cao sức khỏe nhân dân, tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học về nâng cao chất lượng đời sống tinh thần, cải thiện hành vi xã hội của người Việt Nam….

–   Tham gia vào các hoạt động chung của Hội Giáo dục chăm sóc sức khoẻ cộng đồng Việt Nam.

Điều 7: Đối tượng tham gia

7.1. Là hội viên chính thức của Hội Giáo dục chăm sóc sức khoẻ cộng đồng Việt Nam.

7.2. Là các cộng tác viên, các nhà nghiên cứu khoa học, Văn hóa, Giáo dục…các nhà hoạt động xã hội khác trong và ngoài nước.