Chương trình các lớp thiền định tại VMC

Chương trình các lớp thiền định miễn phí tại VMC

Cấp 1: Nhập môn thiền – 3 buổi

 • Giới thiệu và hướng dẫn thiền
 • Hoạt động của các luân xa trên cơ thể
 • Thời gian tối thiểu: 01 tháng

Cấp 2: Sức mạnh tư tưởng và tình yêu thương

 • Thông tin đa chiều về thiền.
 • Sự chuyển hóa năng lượng của các luân xa
 • Thời gian tối thiểu: 02 tháng

Chương trình cấp 1 gồm 3 buổi:

Buổi 1: Phương pháp thiền

 • Giới thiệu về phong trào thiền định trên thế giới
 • Hướng dẫn phương pháp thiền – Quan sát hơi thở
 • Sự cần thiết và lợi ích của thiền định
 • Thực hành thiền
 • Chia sẻ

Buổi 2: Các trung tâm năng lượng và cơ chế kiểm soát bệnh

 • Giới thiệu các luân xa trên cơ thể và chức năng của nó
 • Sự tương tác và chuyển hóa năng lượng
 • Thực hành thiền
 • Chia sẻ

Buổi 3: Tệ nạn mê tín dị đoan và ảnh hưởng năng lượng của nó

 • Thế nào là mê tín dị đoan
 • Thông linh bậc thấp và mê tín dị đoan
 • Chúng ta cần phải làm gì?
 • Thực hành thiền
 • Trao đổi và chia sẻ

Comments

comments