Đời sống huyền bí của con người – Annie Besant

Các câu hỏi thường xuyên của người đời “Tôi là ai? Tại sao tôi sanh ra ở cõi trần? Tôi thác rồi còn hay mất? Nếu còn tôi về đâu? Cõi nào? ”. Quyển Đời sống huyền bí của con người đưa ra cho chúng ta lời giải đáp về:

1.- Ðời sống của con người tại cõi trần – Ý nghĩa của sự chết.

2.- Ðời sống của con người trên cõi Trung giới và sau khi chết.

3.- Ðời sống của con người trên cõi Thượng giới và sau khi chết.

4.- Thể Trí, Tinh thần của con người và đời sống thiêng liêng.

Mặc dù là những đại cương, nhưng chúng nó rất hữu ích cho những người tìm chân lý và những người mộ đạo; nhất là: Phương pháp biến đổi tính nóng giận là tính thông thường của người đời ra tính kiên nhẫn, từ bi, mở trí thông minh, lấy ơn đáp oán, cùng là cách tư tưởng và cảm xúc truyền nhiễm con người. Ngoài ra còn có thể áp dụng phương pháp này vào sự đào luyện các tánh tốt khác mà con người muốn hoạch đắc nữa.

Bạn cũng biết được trạng thái của con người sau khi chết ở hai cõi Trung giới và Thượng giới, cùng là Tinh thần và đời sống thiêng liêng như thế nào?

Tải sách Đời sống huyền bí của con người Annie Besant tại đây

Comments

comments