Giảng lý Dưới Chân Thầy

Giảng lý Dưới chân thầy

Quyển “Dưới Chân Thầy” là một trong ba quyển (hai quyển kia là “Tiếng Nói Vô Thinh” và “Ánh Sáng Trên Đường Đạo”) đặc biệt giúp việc bước vào Đường Đạo được dễ dàng. Hiện thời, giá trị của quyển “Dưới Chân Thầy” đối với chúng ta thật là to tát, vì lẽ nó cực kỳ giản dị và đã được Đức Chưởng Giáo sắp lâm phàm đặc biệt thừa nhận. Nó chứa đựng những bài của Đức Chơn Sư dạy Người Đệ Tử thơ ấu của Ngài là J. Krishnamurti, mới 13 tuổi, năm 1909 (Krishnamurti có tên Alcyone trong quyển “Những Tiền Kiếp của Alcyone” vừa xuất bản, vào năm 1924. Lúc đó Krishnamurti chưa thật giỏi tiếng Anh, mà bài học lại bằng Anh Ngữ, cho nên lời dạy và văn từ phải đặc biệt rõ ràng. Đức Chơn Sư Kuthumi với tài năng thích ứng phi thường của Ngài, đã trình bày mọi điều kiện để được Điểm Đạo lần thứ Nhứt, bằng một ngữ pháp đơn giản tuyệt diệu. Đó là sự hấp dẫn của quyển sách nhỏ này.

Tải bản đầy đủ tại đây!

Comments

comments