Home Hành trình cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Phần 2) Hoàng phi Magandhiya căm hận Phật, thuê người chửi mắng ngài, trong lúc ngài đi khất thực.

Hoàng phi Magandhiya căm hận Phật, thuê người chửi mắng ngài, trong lúc ngài đi khất thực.

Đức Phật về lại quê nhà, thấy con khất thực ngoài đường, vua Tịnh Phạn bất nhẫn, chạy đến trách hờn.

Hoàng phi Magandhiya căm hận Phật, thuê người chửi mắng ngài, trong lúc ngài đi khất thực.

Comments

comments

Vợ chồng Bà Là Môn Magadhiya muốn gả cô con gái yêu quý của mình cho Đức Phật. Đức Phật khai thị, cả hai vợ chồng đều chứng quả nhập lưu.
Ngoại đạo giết nàng Sundari, vu oan cho Đức Phật và tăng đoàn, nhằm hạ uy tín của Ngài.