Home Hành trình cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Phần 2) Đức Phật cảm hóa Angulilama kẻ cuồng sát giết người lấy ngón tay kết thành chuỗi. Sau đó vị này xuất gia tu tập và trở thành thánh tăng

Đức Phật cảm hóa Angulilama kẻ cuồng sát giết người lấy ngón tay kết thành chuỗi. Sau đó vị này xuất gia tu tập và trở thành thánh tăng

Đức Phật về lại quê nhà, thấy con khất thực ngoài đường, vua Tịnh Phạn bất nhẫn, chạy đến trách hờn.

Đức Phật cảm hóa Angulilama kẻ cuồng sát giết người lấy ngón tay kết thành chuỗi. Sau đó vị này xuất gia tu tập và trở thành thánh tăng

Comments

comments

Ngoại đạo suppiya theo sau tăng đoàn, dùng nhiều lời phỉ báng, trong khi đệ tử ông ta là Bramhmadatta lại tán thán hết lời.
ASIBANDHAKAPUTTA hỏi Đức Phật về việc cầu nguyện cho người chết. Đức Phật nói rằng tất cả chúng sinh khi chết sẽ theo nghiệp đã tạo trước đó