Home Hành trình cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Phần 2) Tôn giả A Nan tha thiết khẩn cầu Đức Phật cho phép di mẫu của mình được xuất gia tu tập.

Tôn giả A Nan tha thiết khẩn cầu Đức Phật cho phép di mẫu của mình được xuất gia tu tập.

Đức Phật về lại quê nhà, thấy con khất thực ngoài đường, vua Tịnh Phạn bất nhẫn, chạy đến trách hờn.

Tôn giả A Nan tha thiết khẩn cầu Đức Phật cho phép di mẫu của mình được xuất gia tu tập.

Comments

comments

Thấy Đức Phật khất thực, Bà La Môn Kasibharadvaja hỏi Phật về việc tự cày cấy nuôi thân, Đức Phật dạy ông ta về cách cày ruộng qua sự tu tập của mình.
Trong trận thiên tai, nàng Patacara đã mất hết người thân, trở nên điên loạn. May thay cô lạc bước đến tịnh xá được Phật khai thị giúp nàng giác ngộ.