Home Hành trình cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Phần 2) Thiếu nữ Prakaritu thuộc giai cấp chiên đà la cúng dường nước uống cho tôn giả A Nan và được tôn giả giảng pháp về sự không phân biệt giai cấp.

Thiếu nữ Prakaritu thuộc giai cấp chiên đà la cúng dường nước uống cho tôn giả A Nan và được tôn giả giảng pháp về sự không phân biệt giai cấp.

Đức Phật về lại quê nhà, thấy con khất thực ngoài đường, vua Tịnh Phạn bất nhẫn, chạy đến trách hờn.

Thiếu nữ Prakaritu thuộc giai cấp chiên đà la cúng dường nước uống cho tôn giả A Nan và được tôn giả giảng pháp về sự không phân biệt giai cấp.

Comments

comments

Sunita thuộc giai cấp chiên đà la được Phật cho phép xuất gia. Sự kiện này làm chấn động cả xã hội vốn kì thị giai cấp thời bấy giờ.
Do cảm đức Ngài, thiếu nữ sinh tâm luyến ái tôn giả A Nan. Đức Phật bèn thuyết pháp khai ngộ, giúp cô bỏ tâm ái nhiễm.