Home Hành trình cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Phần 2) Do cảm đức Ngài, thiếu nữ sinh tâm luyến ái tôn giả A Nan. Đức Phật bèn thuyết pháp khai ngộ, giúp cô bỏ tâm ái nhiễm.

Do cảm đức Ngài, thiếu nữ sinh tâm luyến ái tôn giả A Nan. Đức Phật bèn thuyết pháp khai ngộ, giúp cô bỏ tâm ái nhiễm.

Đức Phật về lại quê nhà, thấy con khất thực ngoài đường, vua Tịnh Phạn bất nhẫn, chạy đến trách hờn.

Do cảm đức Ngài, thiếu nữ sinh tâm luyến ái tôn giả A Nan. Đức Phật bèn thuyết pháp khai ngộ, giúp cô bỏ tâm ái nhiễm.

Comments

comments

Thiếu nữ Prakaritu thuộc giai cấp chiên đà la cúng dường nước uống cho tôn giả A Nan và được tôn giả giảng pháp về sự không phân biệt giai cấp.