Home Hành trình cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Phần 2) Đức Phật dạy tôn giả Sariputta xuất gia sa di cho Rahula.

Đức Phật dạy tôn giả Sariputta xuất gia sa di cho Rahula.

Đức Phật về lại quê nhà, thấy con khất thực ngoài đường, vua Tịnh Phạn bất nhẫn, chạy đến trách hờn.

Đức Phật dạy tôn giả Sariputta xuất gia sa di cho Rahula.

Comments

comments

Yasodhara gặp lại Phật, sau bảy năm dài xa cách
Đức Phật độ Upali, người thợ hớt tóc và sáu hoàng tử dòng họ Thích Ca.