Hành trình cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Phần 1)

Đức Phật ngồi thiền dưới cây bồ đề ngài đã thấu triệt giáo lý và đạt đến trạng thái siêu vượt tam giới (Dục, Sắc và Vô sắc). Tâm chìm lắng trong cảnh giới chơn không trơ lặng, không thể nói là có tâm hay không tâm.

BỒ Tát Sumedho (Hộ Minh), Tiền Thân Đức Phật Thích Ca, lấy thân trải đường cung dường Đức Phật Dipankara (Nhiên Đăng)
BỒ Tát Sumedho (Hộ Minh), Tiền Thân Đức Phật Thích Ca, lấy thân trải đường cung dường Đức Phật Dipankara (Nhiên Đăng)
Hoàng hậu MAYA nằm mộng thấy bạch tượng dâng đóa sen trắng sau đó bà thọ thai
Hoàng hậu MAYA nằm mộng thấy bạch tượng dâng đóa sen trắng sau đó bà thọ thai
Đức Phật đản sinh tại vườn Lumbini (Lâm Tì Ni)
Đức Phật đản sinh tại vườn Lumbini (Lâm Tì Ni)
Đạo sĩ ASITA (A TƯ ĐÀ) đến hoàng cung diện kiến thái tử sơ sinh
Đạo sĩ ASITA (A TƯ ĐÀ) đến hoàng cung diện kiến thái tử sơ sinh
Năm lên bảy tuổi, thái tử theo phụ vương dự lễ hạ điền, ngài ngồi dưới bóng cây trầm tư, chứng trú sơ thiền
Năm lên bảy tuổi, thái tử theo phụ vương dự lễ hạ điền, ngài ngồi dưới bóng cây trầm tư, chứng trú sơ thiền
Năm 16 tuổi trong một cuộc thi đấu giữa các hoàng tử trẻ thái tử đã chứng tỏ mình là người tài đức kiêm tu
Năm 16 tuổi trong một cuộc thi đấu giữa các hoàng tử trẻ thái tử đã chứng tỏ mình là người tài đức kiêm tu
Trong cuộc thi tài thái tử đã điều phục con ngựa chứng vốn không ai trị được
Trong cuộc thi tài thái tử đã điều phục con ngựa chứng vốn không ai trị được
Năm 16 tuổi thái tử đăng quang, và thành hôn với công nương YASODHARA (DA DU ĐÀ LA).
Năm 16 tuổi thái tử đăng quang, và thành hôn với công nương YASODHARA (DA DU ĐÀ LA).
Một lần dạo bốn cửa thành thái tử tận mắt thấy được hình ảnh người già, người bệnh, người chết và một tu sĩ
Một lần dạo bốn cửa thành thái tử tận mắt thấy được hình ảnh người già, người bệnh, người chết và một tu sĩ
Năm 29 tuổi thái tử rời bỏ hoàng cung xuất gia tầm đạo giải thoát
Năm 29 tuổi thái tử rời bỏ hoàng cung xuất gia tầm đạo giải thoát
Bên dòng anoma, thái tử cắt tóc đắp cà sa, trở thành một sa môn
Bên dòng anoma, thái tử cắt tóc đắp cà sa, trở thành một sa môn
Lần đầu tiên vua bimbisara ( Bình Sa Vương) gặp đức bồ tát xin hiến tặng nửa vương quốc magadha (Ma Kiệt Đà.
Lần đầu tiên vua bimbisara ( Bình Sa Vương) gặp đức bồ tát xin hiến tặng nửa vương quốc magadha (Ma Kiệt Đà.
Trên đường tầm đạo, đức bồ tát tìm đến đạo sĩ SALARA KARAMA.Ít lâu sau chứng đắc những gì vị thầy đã chứng không thỏa mãn, bồ tát tiếp tục lên đường.
Trên đường tầm đạo, đức bồ tát tìm đến đạo sĩ SALARA KARAMA.Ít lâu sau chứng đắc những gì vị thầy đã chứng không thỏa mãn, bồ tát tiếp tục lên đường.
Bồ Tát lại tìm học đạo ở đạo sĩUDDAKA RAMADUTTA. Ngài cũng thành tựu được sở chứng của thầy, Nhưng ngài vẫn khôn thỏa mãn nên tiếp tục ra đi tìm đường giải thoát.
Bồ Tát lại tìm học đạo ở đạo sĩUDDAKA RAMADUTTA. Ngài cũng thành tựu được sở chứng của thầy, Nhưng ngài vẫn khôn thỏa mãn nên tiếp tục ra đi tìm đường giải thoát.
Bồ tát hành pháp khổ hạnh cùng năm đạo sĩ Kondanna (Kiều Trần Như).
Bồ tát hành pháp khổ hạnh cùng năm đạo sĩ Kondanna (Kiều Trần Như).
Trải qua thời gian khổ hạnh không kết quả bồ tát chuyển qua tu tập trung đạo. Hôm ấy ngài nằm mộng, thấy 5 điềm báo, 1- Thấy gối đầu trên đỉnh tuyết sơn, tứ chi chạm 4 biển, là điềm báo ngài sẽ thành Phật.
Trải qua thời gian khổ hạnh không kết quả bồ tát chuyển qua tu tập trung đạo. Hôm ấy ngài nằm mộng, thấy 5 điềm báo, 1- Thấy gối đầu trên đỉnh tuyết sơn, tứ chi chạm 4 biển, là điềm báo ngài sẽ thành Phật.
Thấy mây cao mọc từ rốn, cao xuyên qua các tầng mây, là điềm báo, ngài sẽ tu tập và giáo hòa chúng sinh theo bát chánh đạo 3. Thấy chim có 4 màu từ 4 phương bay đến đậu dưới chân ngài là, là điềm báo 4 phương thiên hạ đều tôn ngài là thầy, 4. Thấy vô số người áo trắng quy tựu dưới chân ngài là điềm báo tương lai, trong giáo phái của ngài sẽ xuất hiện vô số cư sĩ, nghiêm cẩn đối với giáo pháp. 5. Thấy đi kinh hành trên núi toàn phân dê, nhưng chân ngài không bị vấy bẩn là điềm báo tương lai, ngài sẽ được sự cung kính cúng dường của trời người, nhưng tâm ngài hoàn toàn vô nhiễm
Thấy mây cao mọc từ rốn, cao xuyên qua các tầng mây, là điềm báo, ngài sẽ tu tập và giáo hòa chúng sinh theo bát chánh đạo 3. Thấy chim có 4 màu từ 4 phương bay đến đậu dưới chân ngài là, là điềm báo 4 phương thiên hạ đều tôn ngài là thầy, 4. Thấy vô số người áo trắng quy tựu dưới chân ngài là điềm báo tương lai, trong giáo phái của ngài sẽ xuất hiện vô số cư sĩ, nghiêm cẩn đối với giáo pháp. 5. Thấy đi kinh hành trên núi toàn phân dê, nhưng chân ngài không bị vấy bẩn là điềm báo tương lai, ngài sẽ được sự cung kính cúng dường của trời người, nhưng tâm ngài hoàn toàn vô nhiễm
Từ bỏ khổ hạnh, bồ tát nhận bát cháo sữa, do nàng Sujata dâng cúng.
Từ bỏ khổ hạnh, bồ tát nhận bát cháo sữa, do nàng Sujata dâng cúng.
Bồ tát thiền định dưới cội bồ đề, ma vương kéo quan đến quấy phá, nhưng đều thất bại.
Bồ tát thiền định dưới cội bồ đề, ma vương kéo quan đến quấy phá, nhưng đều thất bại.
Khoảng cuối đêm, lúc sao mai mọc, bồ tát đã tận trừ mọi ô nhiễm, trở thành một bậc toàn giác. Năm ấy ngài vừa tròn 35 tuổi.
Khoảng cuối đêm, lúc sao mai mọc, bồ tát đã tận trừ mọi ô nhiễm, trở thành một bậc toàn giác. Năm ấy ngài vừa tròn 35 tuổi.
Con gái ma vương dùng mọi cách dụ dỗ ngài, nhưng tâm ngài không chút dao động.
Con gái ma vương dùng mọi cách dụ dỗ ngài, nhưng tâm ngài không chút dao động.
Hai thương gia người Myanmar cúng dường Phật bữa ăn và xin quy y trở thành đệ tử cư sĩ đầu tiên của Ngài. Được Phật ban cho 8 sợi tóc, 2 vị trở về nước xây tháp phụng thờ.
Hai thương gia người Myanmar cúng dường Phật bữa ăn và xin quy y trở thành đệ tử cư sĩ đầu tiên của Ngài. Được Phật ban cho 8 sợi tóc, 2 vị trở về nước xây tháp phụng thờ.
Đức Phật giáo hóa du sĩ đạo lõa thể Upaka.
Đức Phật giáo hóa du sĩ đạo lõa thể Upaka.
Đức Phật giảng bài pháp đầu tiên tại vườn lộc uyển độ 5 anh em ông Kondanna (Kiều Trần Như).
Đức Phật giảng bài pháp đầu tiên tại vườn lộc uyển độ 5 anh em ông Kondanna (Kiều Trần Như).
Đức Phật thuyết pháp độ công tử Yasa. Hôm sau, cha mẹ Yasa cũng đến nghe pháp và xin quy y Ngài.
Đức Phật thuyết pháp độ công tử Yasa. Hôm sau, cha mẹ Yasa cũng đến nghe pháp và xin quy y Ngài.
Đức Phật dạy 6 đệ tử xuất gia đầu tiên:”Các con mỗi người mỗi ngã, hoằng dương giáo pháp, vì lợi ích thế gian”.
Đức Phật dạy 6 đệ tử xuất gia đầu tiên:”Các con mỗi người mỗi ngã, hoằng dương giáo pháp, vì lợi ích thế gian”.
Đức Phật nhiếp hóa mãng xà, trong đền thờ lửa của đạo sĩ URUVELA KASSAPA (U Lâu Tần Loa Ca Diếp).
Đức Phật nhiếp hóa mãng xà, trong đền thờ lửa của đạo sĩ URUVELA KASSAPA (U Lâu Tần Loa Ca Diếp).
Đức Phật thuyết pháp giáo hóa đạo sĩ thờ lửa URUVELA KASSAPA (U Lâu Tần Loa Ca Diếp).
Đức Phật thuyết pháp giáo hóa đạo sĩ thờ lửa URUVELA KASSAPA (U Lâu Tần Loa Ca Diếp).
Ở hạ nguồn, các đạo sĩ thấy vật dụng thờ lửa của URUVELA KASSAPA (Ư Lâu Tần Loa Ca Diếp) trôi theo dòng nước, bèn tìm hiểu. Sau khi nghe Phật thuyết pháp, tất cả đều bỏ đạo thờ lửa, xuất gia theo Phật.
Ở hạ nguồn, các đạo sĩ thấy vật dụng thờ lửa của URUVELA KASSAPA (Ư Lâu Tần Loa Ca Diếp) trôi theo dòng nước, bèn tìm hiểu. Sau khi nghe Phật thuyết pháp, tất cả đều bỏ đạo thờ lửa, xuất gia theo Phật.
Đức Phật độ vua Bimbisara (Bình Sa Vương) và được vua dâng cúng ngôi trúc lâm tịnh xá, là ngôi chùa đầu tiên của Phật giáo.
Đức Phật độ vua Bimbisara (Bình Sa Vương) và được vua dâng cúng ngôi trúc lâm tịnh xá, là ngôi chùa đầu tiên của Phật giáo.
Sariputta (Xá Lợi Phất) nghe tôn giả Assaji đọc một câu kệ, liền giác ngộ, xin xuất gia theo Phật, về sau trở thành vị thành đệ tử trí tuệ đệ nhất của Phật.
Sariputta (Xá Lợi Phất) nghe tôn giả Assaji đọc một câu kệ, liền giác ngộ, xin xuất gia theo Phật, về sau trở thành vị thành đệ tử trí tuệ đệ nhất của Phật.
Hoàng hậu Khemamang tự kiêu về sắc đẹp của mình, Đức Phật dùng phương tiện giáo hóa khiến bà giác ngộ. Về sau, bà xuất gia, trở thành vị thánh ni trí tuệ đệ nhất.
Hoàng hậu Khemamang tự kiêu về sắc đẹp của mình, Đức Phật dùng phương tiện giáo hóa khiến bà giác ngộ. Về sau, bà xuất gia, trở thành vị thánh ni trí tuệ đệ nhất.

Trên đây là phần một của trùm ảnh về cuộc đời đức Phật từ khi ngài đản sinh đến chứng quả khi ngồi thiền dưới gốc cây bồ đề.

Nguồn: http://thienviet.edu.vn/chum-anh-hanh-trinh-cuoc-doi-cua-duc-phat-thich-ca-mau-ni-phan-1.html

Comments

comments