Home Hành trình cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Phần 1) Năm 29 tuổi thái tử rời bỏ hoàng cung xuất gia tầm đạo giải thoát

Năm 29 tuổi thái tử rời bỏ hoàng cung xuất gia tầm đạo giải thoát

BỒ Tát Sumedho (Hộ Minh), Tiền Thân Đức Phật Thích Ca, lấy thân trải đường cung dường Đức Phật Dipankara (Nhiên Đăng)

Năm 29 tuổi thái tử rời bỏ hoàng cung xuất gia tầm đạo giải thoát

Comments

comments

Năm 29 tuổi thái tử rời bỏ hoàng cung xuất gia tầm đạo giải thoát
Bên dòng anoma, thái tử cắt tóc đắp cà sa, trở thành một sa môn