Home Hành trình cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Phần 1) Trên đường tầm đạo, đức bồ tát tìm đến đạo sĩ SALARA KARAMA.Ít lâu sau chứng đắc những gì vị thầy đã chứng không thỏa mãn, bồ tát tiếp tục lên đường.

Trên đường tầm đạo, đức bồ tát tìm đến đạo sĩ SALARA KARAMA.Ít lâu sau chứng đắc những gì vị thầy đã chứng không thỏa mãn, bồ tát tiếp tục lên đường.

BỒ Tát Sumedho (Hộ Minh), Tiền Thân Đức Phật Thích Ca, lấy thân trải đường cung dường Đức Phật Dipankara (Nhiên Đăng)

Trên đường tầm đạo, đức bồ tát tìm đến đạo sĩ SALARA KARAMA.Ít lâu sau chứng đắc những gì vị thầy đã chứng không thỏa mãn, bồ tát tiếp tục lên đường.

Comments

comments

Bên dòng anoma, thái tử cắt tóc đắp cà sa, trở thành một sa môn
Bồ Tát lại tìm học đạo ở đạo sĩUDDAKA RAMADUTTA. Ngài cũng thành tựu được sở chứng của thầy, Nhưng ngài vẫn khôn thỏa mãn nên tiếp tục ra đi tìm đường giải thoát.