Home Hành trình cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Phần 1) Bồ Tát lại tìm học đạo ở đạo sĩUDDAKA RAMADUTTA. Ngài cũng thành tựu được sở chứng của thầy, Nhưng ngài vẫn khôn thỏa mãn nên tiếp tục ra đi tìm đường giải thoát.

Bồ Tát lại tìm học đạo ở đạo sĩUDDAKA RAMADUTTA. Ngài cũng thành tựu được sở chứng của thầy, Nhưng ngài vẫn khôn thỏa mãn nên tiếp tục ra đi tìm đường giải thoát.

BỒ Tát Sumedho (Hộ Minh), Tiền Thân Đức Phật Thích Ca, lấy thân trải đường cung dường Đức Phật Dipankara (Nhiên Đăng)

Bồ Tát lại tìm học đạo ở đạo sĩUDDAKA RAMADUTTA. Ngài cũng thành tựu được sở chứng của thầy, Nhưng ngài vẫn khôn thỏa mãn nên tiếp tục ra đi tìm đường giải thoát.

Comments

comments

Trên đường tầm đạo, đức bồ tát tìm đến đạo sĩ SALARA KARAMA.Ít lâu sau chứng đắc những gì vị thầy đã chứng không thỏa mãn, bồ tát tiếp tục lên đường.
Bồ tát hành pháp khổ hạnh cùng năm đạo sĩ Kondanna (Kiều Trần Như).