Home Hành trình cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Phần 1) Thấy mây cao mọc từ rốn, cao xuyên qua các tầng mây, là điềm báo, ngài sẽ tu tập và giáo hòa chúng sinh theo bát chánh đạo 3. Thấy chim có 4 màu từ 4 phương bay đến đậu dưới chân ngài là, là điềm báo 4 phương thiên hạ đều tôn ngài là thầy, 4. Thấy vô số người áo trắng quy tựu dưới chân ngài là điềm báo tương lai, trong giáo phái của ngài sẽ xuất hiện vô số cư sĩ, nghiêm cẩn đối với giáo pháp. 5. Thấy đi kinh hành trên núi toàn phân dê, nhưng chân ngài không bị vấy bẩn là điềm báo tương lai, ngài sẽ được sự cung kính cúng dường của trời người, nhưng tâm ngài hoàn toàn vô nhiễm

Thấy mây cao mọc từ rốn, cao xuyên qua các tầng mây, là điềm báo, ngài sẽ tu tập và giáo hòa chúng sinh theo bát chánh đạo 3. Thấy chim có 4 màu từ 4 phương bay đến đậu dưới chân ngài là, là điềm báo 4 phương thiên hạ đều tôn ngài là thầy, 4. Thấy vô số người áo trắng quy tựu dưới chân ngài là điềm báo tương lai, trong giáo phái của ngài sẽ xuất hiện vô số cư sĩ, nghiêm cẩn đối với giáo pháp. 5. Thấy đi kinh hành trên núi toàn phân dê, nhưng chân ngài không bị vấy bẩn là điềm báo tương lai, ngài sẽ được sự cung kính cúng dường của trời người, nhưng tâm ngài hoàn toàn vô nhiễm

BỒ Tát Sumedho (Hộ Minh), Tiền Thân Đức Phật Thích Ca, lấy thân trải đường cung dường Đức Phật Dipankara (Nhiên Đăng)

Thấy mây cao mọc từ rốn, cao xuyên qua các tầng mây, là điềm báo, ngài sẽ tu tập và giáo hòa chúng sinh theo bát chánh đạo 3. Thấy chim có 4 màu từ 4 phương bay đến đậu dưới chân ngài là, là điềm báo 4 phương thiên hạ đều tôn ngài là thầy, 4. Thấy vô số người áo trắng quy tựu dưới chân ngài là điềm báo tương lai, trong giáo phái của ngài sẽ xuất hiện vô số cư sĩ, nghiêm cẩn đối với giáo pháp. 5. Thấy đi kinh hành trên núi toàn phân dê, nhưng chân ngài không bị vấy bẩn là điềm báo tương lai, ngài sẽ được sự cung kính cúng dường của trời người, nhưng tâm ngài hoàn toàn vô nhiễm

Comments

comments

Trải qua thời gian khổ hạnh không kết quả bồ tát chuyển qua tu tập trung đạo. Hôm ấy ngài nằm mộng, thấy 5 điềm báo, 1- Thấy gối đầu trên đỉnh tuyết sơn, tứ chi chạm 4 biển, là điềm báo ngài sẽ thành Phật.
Từ bỏ khổ hạnh, bồ tát nhận bát cháo sữa, do nàng Sujata dâng cúng.