Home Hành trình cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Phần 1) Từ bỏ khổ hạnh, bồ tát nhận bát cháo sữa, do nàng Sujata dâng cúng.

Từ bỏ khổ hạnh, bồ tát nhận bát cháo sữa, do nàng Sujata dâng cúng.

BỒ Tát Sumedho (Hộ Minh), Tiền Thân Đức Phật Thích Ca, lấy thân trải đường cung dường Đức Phật Dipankara (Nhiên Đăng)

Từ bỏ khổ hạnh, bồ tát nhận bát cháo sữa, do nàng Sujata dâng cúng.

Comments

comments

Thấy mây cao mọc từ rốn, cao xuyên qua các tầng mây, là điềm báo, ngài sẽ tu tập và giáo hòa chúng sinh theo bát chánh đạo 3. Thấy chim có 4 màu từ 4 phương bay đến đậu dưới chân ngài là, là điềm báo 4 phương thiên hạ đều tôn ngài là thầy, 4. Thấy vô số người áo trắng quy tựu dưới chân ngài là điềm báo tương lai, trong giáo phái của ngài sẽ xuất hiện vô số cư sĩ, nghiêm cẩn đối với giáo pháp. 5. Thấy đi kinh hành trên núi toàn phân dê, nhưng chân ngài không bị vấy bẩn là điềm báo tương lai, ngài sẽ được sự cung kính cúng dường của trời người, nhưng tâm ngài hoàn toàn vô nhiễm
Bồ tát thiền định dưới cội bồ đề, ma vương kéo quan đến quấy phá, nhưng đều thất bại.