Home Hành trình cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Phần 1) Hoàng hậu MAYA nằm mộng thấy bạch tượng dâng đóa sen trắng sau đó bà thọ thai

Hoàng hậu MAYA nằm mộng thấy bạch tượng dâng đóa sen trắng sau đó bà thọ thai

BỒ Tát Sumedho (Hộ Minh), Tiền Thân Đức Phật Thích Ca, lấy thân trải đường cung dường Đức Phật Dipankara (Nhiên Đăng)

Hoàng hậu MAYA nằm mộng thấy bạch tượng dâng đóa sen trắng sau đó bà thọ thai

Comments

comments

BỒ Tát Sumedho (Hộ Minh), Tiền Thân Đức Phật Thích Ca, lấy thân trải đường cung dường Đức Phật Dipankara (Nhiên Đăng)
Đức Phật đản sinh tại vườn Lumbini (Lâm Tì Ni)