Home Hành trình cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Phần 1) Năm 16 tuổi trong một cuộc thi đấu giữa các hoàng tử trẻ thái tử đã chứng tỏ mình là người tài đức kiêm tu

Năm 16 tuổi trong một cuộc thi đấu giữa các hoàng tử trẻ thái tử đã chứng tỏ mình là người tài đức kiêm tu

BỒ Tát Sumedho (Hộ Minh), Tiền Thân Đức Phật Thích Ca, lấy thân trải đường cung dường Đức Phật Dipankara (Nhiên Đăng)

Năm 16 tuổi trong một cuộc thi đấu giữa các hoàng tử trẻ thái tử đã chứng tỏ mình là người tài đức kiêm tu

Comments

comments

Năm lên bảy tuổi, thái tử theo phụ vương dự lễ hạ điền, ngài ngồi dưới bóng cây trầm tư, chứng trú sơ thiền
Trong cuộc thi tài thái tử đã điều phục con ngựa chứng vốn không ai trị được