Home Hành trình cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Phần 1) Đức Phật giảng bài pháp đầu tiên tại vườn lộc uyển độ 5 anh em ông Kondanna (Kiều Trần Như).

Đức Phật giảng bài pháp đầu tiên tại vườn lộc uyển độ 5 anh em ông Kondanna (Kiều Trần Như).

BỒ Tát Sumedho (Hộ Minh), Tiền Thân Đức Phật Thích Ca, lấy thân trải đường cung dường Đức Phật Dipankara (Nhiên Đăng)

Đức Phật giảng bài pháp đầu tiên tại vườn lộc uyển độ 5 anh em ông Kondanna (Kiều Trần Như).

Comments

comments

Đức Phật giáo hóa du sĩ đạo lõa thể Upaka.
Đức Phật thuyết pháp độ công tử Yasa. Hôm sau, cha mẹ Yasa cũng đến nghe pháp và xin quy y Ngài.