Home Luân xa là gì? Các luân xa trên cơ thể Ajna (Luân xa Số 6) nằm giữa hai chân mày và đáy sống mũi

Ajna (Luân xa Số 6) nằm giữa hai chân mày và đáy sống mũi

Luân xa là gì

Ajna (Luân xa Số 6) nằm giữa hai chân mày và đáy sống mũi

Comments

comments

Swadhisthana (Luân xa Số 2) Vùng bụng dưới
Luân xa là gì? Phân biệt các loại luân xa trong cơ thể con người?