Home Luân xa là gì? Các luân xa trên cơ thể Luân xa là gì? Phân biệt các loại luân xa trong cơ thể con người?

Luân xa là gì? Phân biệt các loại luân xa trong cơ thể con người?

Luân xa là gì

Luân xa là gì? Phân biệt các loại luân xa trong cơ thể con người?

Comments

comments

Luân xa là gì
Swadhisthana (Luân xa Số 2) Vùng bụng dưới