Loading...
Cộng đồng thiền Việt Nam

Chi hội phát triển cộng đồng thiền Việt Nam

Cộng đồng thiền Việt Nam

image-alt-text

Chương D

Chương D

23:51 30/07/2020

Đây là một từ liên quan đến sự im lặng của mười cơ quan cảm giác và hành động, vì rõ ràng là chừng nào một người chưa làm yên ắng được cảm giác và hành động của mình, người ấy chưa thể thiền định hay chiêm nghiệm một cách trọn vẹn. Đạt được Dama là đạt được một trong Sáu thành tựu, sẽ được đề cập tới ở chương S.

This is a word which relates to the quieting of the ten organs of sense and action, for it is obvious that until one can quieten one’s sense and action perceptions one cannot adequately meditate or contemplate. Attaining to Dama is one of the Six Attainments, and that will be referred to under the letter S.

DEATH – CÁI CHẾT

Điều này, theo quan niệm huyền bí, là sự cắt đứt Sợi Chỉ Bạc, tách thể vía hoặc Linh hồn ra khỏi cơ thể vật lý.
Không có gì đáng sợ về cái chết, bởi vì cái chết cũng tự nhiên như việc được sinh ra. Cái chết, trên thực tế, là quá trình tái sinh vào một cảnh giới thực tại khác.
Con người được ban cho một bản tính phòng vệ tự nhiên là sợ chết. Nỗi sợ chết ăn sâu vào trí não của toàn bộ loài người, và điều đó là cần thiết vì nếu người ta biết cái chết thực ra chỉ đơn giản như vậy thì sẽ có thêm nhiều vụ tự tử, và đó sẽ là một điều tồi tệ, bởi ngay khi vừa sang đến thế giới bên kia, kẻ tội nghiệp này sẽ bị đẩy trở lại vào một cơ thể khác – tất nhiên là trong hình hài một đứa trẻ – và sau đó anh ta phải sống cho hết khoảng thời gian quy định của mình.
Mỗi người đến Trái đất đều có khoảng thời gian sống được tính sẵn, nghĩa là thời điểm sinh của anh ta đã được biết trước và thời điểm chết của anh ta cũng vậy. Do đó, nếu một người tự tử, anh ta sẽ phải tái sinh trở lại trong hình hài một đứa trẻ và bị đẩy trở lại Trái đất. Nếu anh ta chỉ còn phải sống thêm vài tháng, thì anh ta có thể sẽ chết trong bụng mẹ; nếu anh ta còn hai hoặc ba năm để sống, thì đứa bé sẽ chết khi được hai hay ba tuổi.
Cái chết là một điều tốt lành. Bạn sẽ không thể chịu đựng nổi đâu nếu phải sống mãi mãi trên Trái đất tăm tối này. Cái chết là sự giải phóng khỏi những nhọc nhằn trên Trái đất, nó cho phép một người tiến hóa và giáo dục Chân Ngã của mình.

This, in the occult sense, is the severing of the Silver Cord, which parts the astral body or Soul from the physical body.
There is nothing to be afraid of in death, because death is as natural as birth. Death, in fact, is the process of being reborn into another plane of existence.
It is a provision of nature that people normally are afraid to die. There is an ingrained racial fear of death, and that is necessary because if people knew how simple dying really is there would be more suicides, and that would be a bad thing because as soon as a suicide gets to the other side of death the poor fellow gets shoved back into another body — as a baby, of course — and then he has to live for his allotted span.
Every person coming to Earth has his days numbered, that is, his time of birth is known and his time of death is known. Thus, if a person commits suicide he gets put into the body of a baby and is sent back to Earth, and if he only had a few months to live, then he might be born again stillborn ; if he had two or three years to live, then the baby would die at two or three years.
Death is a good thing. It would be intolerable to think that one lived on this benighted Earth for eternity. Death is release from the toils of Earth, it enables one to evolve and to educate our Overself.

DEHA – NGƯỜI CÓ CƠ THỂ

Từ này có nghĩa là ‘Một người có cơ thể’. Con người có ba thể cơ bản, một thể đậm đặc, một thể vi tế hoặc không quá đậm đặc và thể nhân quả, nhưng chúng ta sẽ nói về vấn đề đó chi tiết hơn trong chương chữ U.
Cơ thể là phương tiện để Linh hồn bất tử hay Chân Ngã có thể đạt được kinh nghiệm từ cuộc sống vật chất. Cơ thể chỉ đơn thuần là một công cụ hay một con rối. Bạn có thể muốn đọc thêm về điều này dưới chương P – Những cảnh giới tồn tại (Planes of Existence).

This actually means ‘One who has a body.’ Man has three basic bodies, the dense, the subtle or not so dense, and the causal, but we will deal with that more extensively under the letter U.
The body is the means whereby the immortal Soul or Overself can gain experience from a physical life. The body is merely an instrument or puppet. You may like to read more about this under the letter P — Planes of Existence.

DEITY – THẦN THÁNH
Tất cả các kinh điển đều dạy rằng ‘Ngươi không nên tôn thờ những hình tướng.’ Nhưng có một bức tranh hoặc ảnh của một nhân vật linh thiêng được tôn kính thì không nhất thiết là để thờ phụng hình tướng ấy. Nó đơn giản nhắc nhở ta về khả năng ta có thể trở thành với điều kiện phải cố gắng đủ. Tương tự như vậy, một bức tranh ảnh linh thiêng mà ta thấy gắn bó có thể đóng vai trò như một điểm để hướng sự tập trung khi ta thiền hoặc chiêm nghiệm. Đó là lý do tại sao một số người có Đền thờ cá nhân ở nhà với một bức tranh, ảnh hoặc một bức tượng nào đó – nó đóng vai trò như một tác động nhẹ nhàng đưa người ta vào suy nghĩ đúng.
Một người có thể huấn luyện tâm trí mình nghĩ về những linh vật để loại trừ những đối tượng trần tục hơn. Tranh ảnh linh thiêng là được chấp nhận và được cho phép miễn là chúng được sử dụng như lời nhắc nhở chứ không phải là đối tượng của sự thờ phụng vô nghĩa.
Cần phải chỉ ra rằng các tín đồ Thiên Chúa giáo không cần dùng cây Thánh như một đối tượng thờ phụng, mà là vật nhắc nhở.

Scriptures of all kinds state ‘Thou shalt not worship graven images.’ But to have a picture or an image of some sacred, revered figure, is not necessarily to worship a graven image. The image reminds one of that which one can become provided one tries hard enough. Similarly, a sacred picture or a sacred image to which one is attached can act as a very sound point of focus when one engages in meditation or contemplation. That is why some people have a personal Shrine at home with perhaps a photograph or an image or some picture — it acts as a soothing influence which puts one into the right frame of mind.
One can train one’s mind to think of the sacred object to the exclusion of more mundane articles. Sacred pictures or sacred images are acceptable and permissible provided they are used as reminders and not as objects of senseless worship.
It must be pointed out that Christians use a Crucifix not necessarily as an object of worship, but as an object of reminding.

DEVA – CHƯ THIÊN

Một Deva là một Thần linh, người gần như vượt ra khỏi trạng thái người phàm. Bất cứ ai đã đạt đến mức độ giác ngộ và tinh khiết cần thiết, và không còn ở trên Trái đất này, đều có thể là một Deva.
Tinh linh thiên nhiên và các Hình tư tưởng nhân tạo thì không phải, và không bao giờ có thể là Deva kiểu người, dù sao thì Tinh linh thiên nhiên và Linh hồn động vật cũng có nhóm Deva riêng của chúng.

A Deva is a Divine Being, one who is quite beyond the human state. Anyone who has attained to the necessary degree of enlightenment and purity, and is no longer on this Earth, could be a Deva.
Nature Spirits and manmade thought forms are not, and cannot ever be Devas of the human type, although naturally Nature Spirits and Animal Spirits have their own Group-Devas.

DEVILS – QUỶ

Những người này là mặt trái của cái thiện. Theo đó, nếu không có quỷ thì sẽ không có Thần Thánh! Nếu ta có sự tích cực thì cũng phải có sự tiêu cực, nếu không thì sự tích cực không thể tồn tại. Nếu bạn có một cục pin, bạn không thể chỉ có cực dương vì như vậy sẽ không có dòng điện nào cả, do đó bạn cũng phải có cả cực âm để tạo ra điện.
Ma quỷ là cần thiết và chúng làm khá nhiều điều tốt; chúng nhắc nhở ta rằng đứng về phe thiện tốt hơn là rơi vào nanh vuốt của quỷ dữ, những kẻ được cho là không mấy tử tế. Sự thật là có một Lực lượng Hắc Ám. Cái ác là một thứ giống như cố gắng leo lên ngọn đồi dốc bằng xe hơi, ngọn đồi quá dốc khiến bạn phải gạt số cuối cùng trong mọi lúc, bạn sợ rằng động cơ sẽ dừng lại và phanh của bạn thì không thể giữ, và thế là bạn sẽ tụt trở lại.
Tuy nhiên, đó chỉ là một ý kiến cá nhân. Thực tế thì ma quỷ và cái ác là cần thiết bởi vì nếu không có chúng thì sẽ không có động lực nào cho cái thiện, trên thực tế, sẽ không có thước đo nào để chúng ta có thể đo lường cái thiện.

These people are the negative of the positive of good. It follows that if there were no devils there would be no Gods ! If we have a positive we must have a negative otherwise the positive could not exist. If you have a battery you cannot have just a positive terminal because no current would flow, you must have a negative terminal as well in order to complete the circuit.
Devils are necessary and they do quite a lot of good ; they remind one that it is much better to be on the side of good than fall into the clutches of devils, who are alleged to be quite unkind. Actually, there is a very real Force of Evil. Evil is a thing like trying to climb up some very, very steep hill in a car ; the hill is so steep that you have to be in bottom gear all the time, and you are afraid that your engine is going to stop and your brakes won’t hold, and so back you will go.
However, that is a personal thought. Let it be stated as a fact that evil and devils are necessary because otherwise there would be no incentive to good, there would, in fact, be no yardstick by which we could measure good.

DHANURASANA – TƯ THẾ CÁNH CUNG (YOGA)

Một số người vì những lý do đặc biệt của riêng họ, thích thử nghiệm các tư thế khác nhau. Mặc dù tôi chưa từng thấy tính ứng dụng dù chỉ nhỏ nhất của việc này, nó là một trong những thứ bạn nên thử nếu bạn muốn gặp các bác sĩ hay chuyên gia chỉnh hình. Hãy chắc chắn rằng bạn hoặc người thân của bạn biết số điện thoại của anh ta trước khi bạn bắt đầu.
Dhanurasana là một tư thế Yoga đôi khi còn được gọi là tư thế Cánh Cung. Nếu bạn thực sự muốn thử nó, hãy nằm sấp xuống mặt sàn, nhấc hai chân lên về phía sau cổ sao cho tay bạn có thể nắm lấy mắt cá chân. Sau đó kéo căng mình để đầu và ngực của bạn không chạm đất.
Kéo mạnh hơn nữa để chân và gần hết đùi của bạn được nhấc lên khỏi mặt sàn. Đến đây, bạn đang đánh đu một cách khá ngớ ngẩn trên phần dễ tổn thương của cơ thể. Hãy thử tư thế này một vài lần, và sau đó cố tìm hiểu mục đích của nó là gì. Ở đây bạn cần phải thấy rằng một người có thể khỏe, rất khỏe, mà không cần tất cả những phép uốn dẻo thể dục này, thứ chỉ đơn thuần là trò quảng cáo phô trương.

Some people for peculiar reasons of their own seem to like to try different postures. Although I have never seen the slightest use of these, here is one which you may want to try if you feel you should do a doctor or chiropractor a good turn. Make sure that you or your relatives know his telephone number before you start.
This Dhanurasana is a Yogic Posture sometimes termed the Bow Posture. If you really want to try it, lie on the ground with your face down, bring your legs backwards towards your neck so that your hands can catch hold of your ankles. Then pull yourself together so that your head and chest are off the ground.
Pull harder so that your legs and most of your thighs also are off the ground. Then you are teetering rather absurdly on a somewhat vulnerable part of your anatomy. Try this a few times, and afterwards try to decide what is the sense of it. It should be observed here that one can be good — one can be very good — without all these gymnastic contortions which are merely an exhibitionist stunt.

DHARMA – PHÁP

Từ này được dùng để chỉ sự xứng đáng, đạo đức tốt, sự ngay thẳng, chân thật hoặc một lối sống. Tuy nhiên, ý nghĩa đúng của nó là ‘những thứ trong bản chất thật sự của bạn’.
Điều đó có nghĩa là một người nên chọn một lối sống và duy trì lối sống đó, mà không trượt trở lại các tiêu chuẩn quá cao mà người ấy tự đặt ra trước đây.
Trong Phật giáo, Pháp có nghĩa là đi theo con đường Bát chánh đạo.

This word can indicate merit, good morals, righteousness, truth, or a way of life. Its true meaning, however, is ‘that which holds your true nature.’
It means that one should take a way of life and maintain that way of life, without slipping back from the high standards which one has previously set oneself.
In Buddhism, Dharma means following the Noble Eightfold Path.

DHAUTIS – THANH LỌC

Từ này có nghĩa là thanh lọc. Đối với một người phương Tây, đó thực sự là một quá trình nguy hiểm, và không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ được thực hiện ngoại trừ dưới sự giám sát chặt chẽ của một người đã được đào tạo dưới tiêu chuẩn rất cao và biết được những tác hại có thể xảy ra nếu quá trình được thực hiện một cách bất cẩn.
Dhautis là một hệ thống thanh lọc cơ thể vật lý, và không liên qua chút nào đến các khả năng ngoại cảm. Một số người ở Ấn Độ nuốt không khí và bật nó ra thật mạnh bằng nhiều cách khác thường. Sau đó, họ nuốt nước và cũng thải nó theo những cách kỳ lạ.
Một số người theo phương pháp này ở Ấn Độ nuốt một sợi dây vải, tất nhiên là họ đã giữ chắc ở một đầu. Họ nuốt đầu kia của sợi dây cho đến khi một độ dài đáng kể của nó đã ở trong dạ dày. Rồi, họ xoa và đập vào dạ dày, sau đó kéo sợi dây vải ra với đầy những thứ ở trong dạ dày và cổ họng.
Một kiểu khác, người ta sẽ luồn một sợi chỉ qua lỗ mũi và đưa nó ra bằng đường miệng. Sợi chỉ được kéo ngược kéo xuôi theo cách tương tự như người ta làm sạch ống khói.
Hãy để cơ thể được yên, và những gì được đề cập ở đây là để cảnh báo bạn tốt hơn hãy để cho cơ thể mình được yên.

This is a word meaning cleansing. For a Western person it is a very dangerous process indeed, and should never, never, never be carried out except under the closest supervision of one who has been trained to a very high standard and knows the harm that can be caused if it is done carelessly.
Dhautis is a system of purification of the physical body, and does not confer any psychic abilities. Certain people in India swallow air and expel it forcibly in various unusual ways. Afterwards they swallow water and expel that in the same unusual ways.
Some of the practitioners of this in India swallow a strip of cloth, securely holding one end, of course. They swallow the other end of the cloth until a very considerable length is in the stomach. Then they rub and pound the stomach, afterwards pulling out the cloth, to which adhere all sorts of things from the stomach and throat.
Another stage is when the person passes a thread through the nostrils and brings it out through the mouth. The thread is pulled backwards and forwards in much the same way as one would clean a chimney.
This should be left well alone, and it is mentioned here so that you have been warned to leave it well alone.

DHYANA – NHÁNH THIỀN THỨ BẢY

Đây là một dạng thiền định hoặc một hình thức tập trung sâu. Nó là một luồng suy nghĩ không gián đoạn hướng tới đối tượng được tập trung. Đây là thứ mà Raja Yoga gọi là Nhánh Thứ Bảy trong số Tám Nhánh.

This is a meditation or a deep form of concentration. It is an unbroken flow of thought towards that upon which one concentrates. It is a word which in Raja Yoga is known as the Seventh of the Eight Limbs.

DIET – CHẾ ĐỘ ĂN UỐNG

Chế độ ăn uống thường liên quan đến thực phẩm, mặc dù cũng có cả chế độ ăn uống dành cho tinh thần. Nhưng khi sử dụng từ này để đề cập đến thực phẩm, phải nói rằng nhiều người có đủ các ý tưởng kỳ lạ về chế độ ăn uống. Một số ăn chay nghiêm ngặt, một số lại ăn thịt. Quan điểm riêng của tôi là ở giai đoạn hiện tại con người là một động vật ăn thịt, vì vậy nếu bạn cảm thấy cần thịt – thì hãy ăn thịt.
Ta không nên ăn quá nhiều, nên ăn để sống, chứ không phải sống để ăn. Nếu một người đang tập luyện trường phái huyền bí, nên tránh ăn tỏi và bất cứ thứ gì có vị đắng hoặc tính axit.
Ăn kiêng chỉ là một cách tiếp cận thông thường đối với những gì người ta nên ăn. Đừng ăn quá nhiều, đừng uống bất cứ thứ gì có thể khiến ta say vì làm như vậy là báng bổ Ngôi Đền của Linh Hồn và đẩy thể vía ra khỏi thể vật lý. Thật không may, giai đoạn mà thể vía bị điều khiển như vậy được gọi là thể vía thấp, một trạng thái được cho là khá khó chịu.
Nhiều người ăn chay rất nhiệt thành, họ không ăn thịt vì họ nghĩ rằng như vậy là giết hại động vật. Chà, vậy thì tại sao những người này lại cần chữa bệnh nhỉ? Vi trùng hoặc vi-rút là cũng động vật thuộc một loại nhất định, và để chữa bệnh bạn phải tiêu diệt vi trùng, và làm thế nào để bạn biết rằng cây bắp cải không có cảm giác? Các nhà khoa học Nga đã đưa ra một gợi ý rằng tất cả các loại rau đều có cảm giác. Cách tốt nhất, nếu bạn cảm thấy rằng bạn muốn làm một kẻ kỳ cục và kiềm chế ăn bất cứ thứ liên quan đến giết chóc, thì đó là nhịn đói, bởi vì bạn có thể vô tình cắn phải một miếng rau diếp biết đau.

Diet usually relates to food, although there is such a thing as a spiritual diet. But using this to refer to food it may be stated that many people have all sorts of weird ideas about diet. Some are strictly vegetarian, some eat meat. My own view is that at the present stage Man is a meat-eating animal, so if you feel the need for meat — eat meat.
One should not over-eat, one should eat in order to live, and not live in order to eat. If one is doing occult study, garlic and anything bitter or acid should be avoided.
Diet is just a common-sense approach to what one should eat. Do not eat too much, do not drink anything intoxicating because to do so is to desecrate the Temple of the Soul and to drive the astral body out of the physical body. Unfortunately, the stage into which the astral body is driven is known as the lower astral, which can be decidedly unpleasant.
Many people are fervent vegetarians, they will not eat meat because they think that some animal has to be killed. Well, why will these people cure an illness ? Germs or virus are animals of a certain type, and to cure an illness you have to kill the germs, and how do you know that a cabbage has no feeling ? Russian scientists have come up with a suggestion that all vegetables have feeling. The best way, if you feel that you should be a faddist and refrain from eating anything which has to be killed, is to starve, because you might accidentally bite a lettuce with feeling.

DIKSHA – LỄ KẾT NẠP ĐỆ TỬ

Đây là nghệ thuật kết nạp một đệ tử vào cuộc sống tâm linh, được thực hiện bởi Vị thầy hoặc Đạo sư liên quan.
Điều đáng nói ở đây là Vị thầy hoặc Đạo sư mới là người quyết định khi nào lễ kết nạp được thực hiện. Từ kinh nghiệm cá nhân, có thể nói rằng người đệ tử thường đánh giá cao khả năng của chính họ, cho dù là khả năng tâm linh hay cái khác.

This is the art of initiating a student into spiritual life, and is carried out by the Teacher or Guru concerned.
It might be worth mentioning here that the Teacher or Guru really is the one who should say when an initiation is carried out. From personal experience it may be stated that students always overrate their own abilities, whether spiritual or otherwise.

DIMENSIONS – CHIỀU KÍCH

Người ta thường nói đến chiều kích thứ tư, hoặc thứ năm, và hơn thế nữa. Người ta nói rằng ta đang ở trong thế giới ba chiều. Thật không may, không thể thảo luận về chiều kích thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám hoặc thứ chín cho một người sống trong chiều kích thứ ba.
Tuy nhiên, chúng ta không nên bị khuất phục bởi điều này, vì vậy ta hãy đặt mình vào vị trí của một người ở chiều kích thứ nhất.
Một sinh vật ở chiều kích thứ nhất chỉ có thể tồn tại trên một đường thẳng. Nếu bạn vẽ một đường kẻ mỏng nhất có thể trên một tờ giấy, và bạn tưởng tượng rằng một hạt than chì từ bút chì của bạn là một người đang sống trong thế giới một chiều đó, và hãy nhớ rằng mảnh than chì đó là người mà chúng ta đang nói đến. Người đó sẽ sống trên đường kẻ, và đường kẻ là toàn bộ vũ trụ của anh ta. Nếu bạn đặt một đầu của đường kẻ là A và đầu kia là B, bạn sẽ thấy rằng người đó tiến từ A, tức là được sinh ra, đến B, tức là chết. Người đó sẽ chỉ có thể tiến về phía trước mà không thể di chuyển về phía sau vì điều đó sẽ đi vào quá khứ.
Giả sử bạn có thể đặt một điểm, hoặc một ngón tay, trên đường kẻ mỏng đó, thì người trong thế giới một chiều sẽ nhìn thấy một hiện tượng kỳ lạ trên bầu trời của anh ta. Người đó sẽ chỉ thấy phần ngón tay của bạn trực tiếp tiếp xúc với đường kẻ, và sẽ không thể hình dung được bạn trông như thế nào, theo cách tương tự như hầu hết mọi người trong thế giới ba chiều của chúng ta không thể hình dung được những gì đằng sau cái gọi là ‘đĩa bay.’
Nếu chúng ta đi vào một thế giới hai chiều, chúng ta sẽ thấy những gì? Nó sẽ là một bề mặt phẳng, và cư dân ở đó sẽ là những hình phẳng. Bây giờ giả sử bạn vẽ một đường bao quanh một trong những người này, nó sẽ trở thành lá rào chắn cho anh ta vì đường kẻ thì sẽ có độ dày, mà đối với một người hoàn toàn phẳng thì độ cao là một thứ vượt quá tầm hiểu biết của anh ta. Nếu anh ta cố gắng trèo qua dòng kẻ chì đó – dĩ nhiên với anh ta sẽ là một chiều cao đáng kể – nó sẽ giống như cố đi ra ngoài vũ trụ.
Những cư dân phẳng của chúng ta sẽ không thể nhìn xuống dòng kẻ và thấy rằng nó khá thấp. Do đó, một đường kẻ hoặc một góc sẽ là một hiện tượng đáng kinh ngạc đối với một cư dân phẳng.
Nhân tiện, nếu bạn nghi ngờ những gì tôi đang nói thì chỉ cần thử điều này: Giữ một cây bút chì ở ngang tầm mắt sao cho cây bút chì nằm thẳng so với bạn. Sau đó, giữ một cây bút chì khác đằng sau nó. Bạn sẽ không thể nhìn thấy cây bút chì kia bởi vì nó sẽ bị che bởi cây bút chì đầu tiên. Khi đó, bạn sẽ ở trong vị trí của những cư dân phẳng của chúng ta, và trước khi bạn có thể nhìn thấy cây bút chì thứ hai, bạn sẽ phải đi vào một chiều không gian khác, nghĩa là bạn sẽ phải cúi xuống phía dưới cây bút chì đầu tiên hoặc ngó lên trên nó, để có thể có cái nhìn từ trên xuống hoặc từ dưới lên.
Chiều kích thứ tư chính là nơi ta du hành vào bằng thể vía, vì khi đó ta có nhiều khả năng khác nhau, và mặc dù ta hoàn toàn tồn tại, thực sự tồn tại, những người ở chiều kích thứ ba không thể nhìn thấy ta ngoại trừ dưới hình dạng của một con ma.

People talk about the fourth dimension, or the fifth dimension, and beyond. People say that we are upon a three-dimensional world. Unfortunately, it is not possible to discuss the fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, or ninth dimension to a person living in a third-dimensional existence.

We cannot be content with this, however, so let us put ourselves in the position of a one-dimensional person.
A one-dimensional being could only exist upon a line. If you draw the thinnest line that you possibly can on a piece of paper, and you imagine that one particle of graphite from your pencil is a person living on that one-dimensional world, and then remember that that piece of graphite is our person. Our person, then, lives on that line, and that line is the whole universe to that person. If you make one end of the line A and the other end B, you will see that the person can progress from A, which is birth, to B, which is death. The person will be able to move forward only, they cannot move backwards because that would be moving into the past.

Supposing that you could place a point, or perhaps a finger, on that thin line, then the person in that one-dimensional world would see phenomena in its sky. It would see only that part of your finger actually in contact with the line, and it would be impossible to visualise what you looked like, in that same way as it is impossible for most people in this three-dimensional world of ours to visualise what is behind the so-called ‘flying saucer.’

If we go on to a two-dimensional world what would we have ? It would be a plane surface, and the inhabitants would have to be flat figures. Now supposing you draw a line around one of these figures, it would prove to be a barrier to him because the line will have thickness, and to a completely flat person height would be beyond his understanding. If he tried to climb up that pencil line — which to him, of course, would be a considerable height — it would be the same as going out into space.

Our flat being would not be able to look down on the line and see that it was comparatively flat. Thus a line or an angle would be an astounding phenomena to a flat being.

By the way, just try this if you doubt what I am saying : Hold a pencil at a level with your eyes so that the pencil is lengthwise to you. Then behind it hold another pencil end on. You will not be able to see that pencil because it will be hidden by the line of the first pencil. Thus you will be in the position of our flat being, and before you can see the second pencil you will have to enter another dimension, that is, you will have to descend below the level of the pencils or rise above it, so that you can look up or down and see by perspective.

The fourth dimension is actually where we have travelled into the astral, because we then have different abilities, and although we can fully exist, although we do exist, we cannot be seen by people of third dimension except as a ghost.

DIRECT COGNITION – NHẬN BIẾT TRỰC TIẾP

Đây là sự nhận biết đầy đủ, tỉnh thức về những điều không thể dạy được. Ta không thể có một nhận thức đầy đủ về chiều kích thứ tư hoặc về bản chất của Chân ngã khi đang ở trong cơ thể [vật lý], và người khác cũng không thể thuyết phục ta về bất cứ điều gì liên quan đến điều này, hoặc liên quan đến Thượng Đế. Chúng ta phải biết bằng nhận thức trực tiếp, hay nhận biết trực tiếp.

This is full realisation, awareness of that which cannot be taught. One cannot have a full realisation of the fourth dimension or of what our Overself is like while we are in the body, nor can another person necessarily convince us of anything connected with this, nor with a God. We have to know by direct cognition, by direct realisation.

DISASSOCIATION – SỰ PHÂN TÁCH

Một số người có thể vía khá lỏng lẻo khi người đó đang ở trong thân xác và nghĩ ngợi vẩn vơ, người đó có thể tách rời thể vật lý và thể vía.
Cách đây vài năm, có một trường hợp ở Pháp, một nữ giáo viên có tên Émilie Sagée, Ed., không may là cô có khả năng ý này, khi đang mải mê với một chủ đề thì thể vật lý và thể vía của cô chia tách ra. Điều này đã tạo ra sự hốt hoảng trong đám học sinh khi các em nhìn thấy hai giáo viên, có vẻ như là một cặp song sinh. Cuối cùng, điều này đã đến tai ban quản lý nhà trường và cô không còn được dạy nữa.
Sự phân tách cũng có thể liên quan đến trạng thái tâm thần trong đó một người không thể kiểm soát các quá trình tinh thần của họ.

Some people have a loose astral body, and when the person in the flesh goes day-dreaming he or she may separate into physical and astral.
Some years ago there was a case in France where an unfortunate schoolteacher, a woman (Émilie Sagée, Ed.), had this remarkable ability that when she was engrossed in a subject her physical and spiritual bodies parted. It created a lot of alarm in her pupils when they could see two teachers, apparently twins. Eventually it came to the knowledge of the school authorities and the schoolteacher became a schoolteacher no more.
Disassociation can also relate to a mental state in which a person is not able to control mental processes.

DISEMBODIED – TÁCH KHỎI CƠ THỂ

Khi du hành thể vía, ta đang ở trong tình trạng bị tách khỏi cơ thể, nghĩa là, thể vía của chúng ta đã tách rời khỏi thể vật lý và ta chỉ được kết nối bằng Sợi Chỉ Bạc.
Khi ta nghĩ về mình, chúng ta đang ở trạng thái trong cơ thể, điều này có nghĩa là, trạng thái trong cơ thể là một trạng thái tạm thời và chỉ tồn tại để chúng ta có thể ở trên Trái đất.
Trạng thái tách khỏi cơ thể như đã nói là rời khỏi cơ thể; ta phải ra khỏi cơ thể để biết ta là ai, ta đang làm gì và ta sẽ đi về đâu.

When we do astral travelling we are in the disembodied state, that is, our astral becomes disassociated from the physical and we are connected only by the Silver Cord.
When we are thinking of ourselves, we are in the embodied state, that is, the embodied state is a temporary thing and endures only for our stay on Earth.
The disembodied state means what it says — out of the body ; we have to get out of the body to know what we are, what we are doing, and where we are going.

DIVINITY – TÍNH THẦN THÁNH

Đây là một trong những từ tiếng gốc Phạn rất cổ xưa. Nó có từ những ngày đầu tiên của Nhân loại. Nó có nghĩa là ‘tỏa sáng’. Thông thường, một Diva (thần thánh) hoặc một vị Thánh linh sẽ được gọi là Người Toả Sáng.
Liên quan đến điều này, bạn có thể sẽ thấy hứng thú khi nhớ lại rằng khi nhà tiên tri Moses từ trên núi xuống, khuôn mặt ông sáng lên và ông phải lấy khăn che mặt để những ánh mắt thông thường không chú ý đến ánh sáng ấy.

This is one of the very old original Sanskrit words. It goes back to the earliest days of Mankind. It means ‘to shine.’ Often a Diva or a Godlike person will be known as ‘The Shining One.’
In connection with this, you may be interested to remember that when Moses descended from the mountain his face was shining and he had to veil his face so that the shining light was obscured from the common gaze.

DREAM – GIẤC MƠ

Giấc mơ là một trong những chủ đề bị hiểu lầm nhiều nhất. Do những điều kiện của người phương Tây, họ hiếm khi tin vào du hành thể vía và những thứ tương tự, chính vì vậy, khi thể vía trở lại cơ thể vật lý với rất nhiều ký ức thú vị, thể vật lý từ chối câu chuyện đó và thay đổi nó để phù hợp với những sự thật được chấp nhận bởi hệ đào tạo phương Tây. Thế nên khi một người gặp ai đó trong cõi trung giới và thảo luận về rất nhiều chương trình hành động, sáng hôm sau anh ta sẽ bảo, ‘Ồ, tôi đã mơ thấy người này người kia tối qua. Anh ta rất nóng tính. Tôi tự hỏi nó có ý nghĩa gì?’
Một số giấc mơ, tất nhiên, có thể được gây ra bởi việc ăn quá nhiều và ăn những thức ăn quá nặng trước khi đi ngủ, nhưng đó chỉ là sự xáo trộn các chức năng của cơ thể và không có gì quan trọng cần chú ý. Trong trường hợp này, tâm trí thấp và tâm trí cảm xúc kết hợp với nhau, gạt lý trí sang một bên. Người ta nên ghi chép lại cái gọi là ‘giấc mơ’ ngay lập tức sau khi tỉnh, bởi vì nếu làm điều đó một cách tận tâm, ta sẽ sớm nhớ lại trải nghiệm du hành thể vía đã thực sự xảy ra trong cái bị nhầm lẫn là ‘giấc mơ’.

One of the most misunderstood subjects of all. Because of Western Man’s conditioning Western Man can rarely believe in astral travelling and such things, thus it is that when the astral body rejoins the physical body complete with a lot of most interesting memories, the physical body rejects the story and alters it to fit the facts which are acceptable to Western training. Thus a person who has met another in the astral world and discussed various courses of action, will say in the morning, ‘Oh, I dreamed of So-and-So last night. He was in a bad temper. Wonder what it means ?’
Some dreams, of course, can be caused by eating too much and too richly before going to bed, but that is a mere disturbance of the body functions and cannot be taken seriously. In this case the lower mind and the emotional mind get together and set aside the reasoning part of the mind. One should write down one’s so-called ‘dreams’ immediately one awakens, because if that is done conscientiously one soon reaches the stage when one is able to recall the actual astral travelling experience which occasioned the mis-called ‘dream.’

DWAPARAYUGA – CHU KỲ SINH DIỆT CỦA THẾ GIỚI

Trong các tôn giáo khắp thế giới, có nhiều hệ thống khác nhau phân chia sự sống của thế giới này thành các thời kỳ hoặc chu kỳ riêng biệt. Theo kinh sách Hindu, thế giới được chia thành bốn giai đoạn, mỗi giai đoạn là 864.000 năm. Bốn thời kỳ liên tiếp với cái ác mạnh lên dần dần. Trong thời kỳ đầu tiên, sự ngay thẳng và cái thiện chiếm ưu thể, nhưng với mỗi thời kỳ, sức mạnh của cái ác tăng lên, sức mạnh của những hành vi sai trái cũng tăng lên.
Hiện tại chúng ta đang ở giai đoạn thứ tư, giai đoạn Kali, và không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả mọi người sẽ đồng ý rằng thế giới hiện tại là một nơi xấu xa, trong đó những kẻ có ý định xấu luôn chiếm ưu thế, một giai đoạn mà trong đó sự phản bội đang gặt hái thành công.
Khi chu kỳ này kết thúc, thế giới sẽ lại bắt đầu một chu kỳ mới, nơi lòng tốt sẽ chiếm ưu thế. Nhưng trong Thời đại Kali, tất nhiên, phải có một số ‘Đấng Cứu Thế’, những người sẽ khởi xướng và thiết lập lại thế giới. Đó là một quá trình không đổi.

Throughout the world in world religions there are various systems which divide the life of this world into different periods or cycles. According to Hindu mythology the world is divided into four stages, each of 864,000 years. The four periods become successively more evil. In the first period right and good prevail, but with each period the power of evil increases, the power of wrongdoing increases.
At present we are in the fourth stage, the stage of Kali, and no doubt everyone will agree that the world at present is an evil place in which those of bad intentions invariably get the upper hand, a stage in which treachery succeeds.

When this cycle has ended the world will start again on a new cycle where goodness will predominate. But in the Age of Kali, of course, there must be some ‘Saviour’ who will start and set the world right. That is the unvarying process.

DWESHA – ÁC CẢM

Đây là sự ác cảm, sự ghét bỏ, trái ngược với thích. Nó có nguồn gốc trong trí nhớ. Nếu ta đã từng bị một cú sốc lớn, ta không thích điều đã gây ra cú sốc và ta cố gắng tránh những cú sốc như vậy trong tương lai.
Ta có thể không nhận thức được điều gì đã gây ra cú sốc vì nó có thể đã bị đẩy xuống tiềm thức của ta, và một dạng mất trí nhớ sẽ được tạo ra để để cô lập ký ức khó chịu đó.
Trong quá trình Phân tích, người hướng dẫn sẽ giúp ta đi sâu vào tiềm thức để nạo vét những sự cố khó chịu, khi thấy nguyên nhân của hành vi, ta sẽ nhận ra lý do và tránh những hành vi kiểu đó trong tương lai.

This is aversion, dislike as opposed to like. It goes back into the memory department. If we have had a severe shock we dislike that which caused the shock, and we try to avoid getting such shocks in the future.
We may not be aware of that which caused the shock because it may have been pushed down into our sub-conscious and a form of amnesia will have taken over to block the unpleasant memory.
In the process of Analysis the practitioner helps one to delve down into the sub-conscious memory to dredge up the unpleasant occurrences, so that having seen the cause of behaviour one can realise that cause, and avoid such behaviour patterns in the future.


Có thể bạn quan tâm

Xem tất cả

Đăng ký hướng dẫn Thiền cơ bản

Loading...
Logo-vmc
TRUNG TÂM THIỀN ĐỊNH:
- Số 116 Trần Vỹ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Chị Khánh:  

‎0981956875

Chị Thủy:  

‎0981956820

Facebook:

facebook.com/congdongthienVietNam

TIN TỨC NỔI BẬT

© 2024 Copyright by IT AUM