Loading...
Cộng đồng thiền Việt Nam

Chi hội phát triển cộng đồng thiền Việt Nam

Cộng đồng thiền Việt Nam

image-alt-text

Chương W X – Trí Tuệ Người Xưa – Lobsang Rampa

Chương W X – Trí Tuệ Người Xưa – Lobsang Rampa

12:27 20/02/2021

W

WALL-GAZE – LẶNG NHƯ TƯỜNG

Các nhà sư Phật giáo, khi ngồi thiền, cố gắng ngồi thật tĩnh, họ cố gắng không biểu cảm, cố gắng bất động hoàn toàn, và vì vậy người ta thường nói một nhà sư có ánh nhìn phẳng lặng như một bức tường !

Buddhist monks, when they are meditating, try to sit looking quite blank, they try to have no expression, they try to be completely immobile, and so it is often stated that a monk has a gaze as blank as a wall !

WU HSING – NGŨ HÀNH

Đây là một thuật ngữ của Trung Quốc về ‘Năm nguyên tố cơ bản’. Đó là:

 1. Kim.
 2. Mộc.
 3. Thủy.
 4. Hỏa.
 5. Thổ.

This is a Chinese term for what they termed the ‘Five Elements.’ They are :

 1. Earth.
 2. Fire.
 3. Metal.
 4. Water.
 5. Wood.

WU LUN – NGŨ LUÂN

Các nhà hiền triết Trung Quốc tin rằng có thể có năm mối quan hệ cơ bản, và tất cả các mối quan hệ khác trong xã hội đều có thể qui nạp về hoặc có nguồn gốc từ năm quan hệ chính này. Các mối quan hệ chính này là:

 1. Giữa vua và tôi.
 2. Giữa cha và con trai.
 3. Giữa chồng và vợ.
 4. Giữa anh em.
 5. Giữa bạn bè.

The Chinese sages believed that there could be five basic relationships, and that all other relationships sprang, or were derived from, the five main branches. The relationships were :

 1. Between the King and his subjects.
 2. Between father and son.
 3. Between the husband and the wife.
 4. Between brothers.
 5. Between friends.

X

Kí tự X là một chữ cái ít được sử dụng trong các ngôn ngữ siêu hình,  nó được đề cập ở đây chỉ để cho từ điển của chúng ta được hoàn chỉnh.

Tuy nhiên, chữ X lại có nhiều ý nghĩa trong thế giới huyền bí. Nó được sử dụng dưới hình thức một cây thánh giá để biểu thị sự đau khổ, như chúng ta sẽ thấy ở phần sau. Nó cũng được sử dụng để biểu thị thứ tỏa ra ở mọi hướng trong cùng một lúc trái ngược với một điểm, hoặc một dấu chấm, khép kín và “nội tại”.

Chữ X về mặt địa lí chỉ tới tất cả các điểm của la bàn, Bắc, Nam, Đông và Tây, nhưng khi được sử dụng theo nghĩa bí truyền, nó muốn nói rằng chúng ta phải cho đi ‘theo mọi hướng’ tới những người xứng đáng với quà tặng của chúng ta. Chúng ta phải chỉ cho những người khác điều mà họ mong muốn được biết, điều mà họ sẵn sàng học hỏi. Chúng ta phải trợ giúp họ và chỉ dẫn họ, nhưng chỉ khi họ thật sự đã sẵn sàng cho sự giúp đỡ và hướng dẫn đó.

Một hình thức cách điệu và huyền bí của ký tự ‘X’ là chữ Vạn (Swastika), và nó không nên bị nhầm lẫn với thập tự giá của Đức quốc xã, thứ đại diện cho sự phản bội, chiến tranh, và tất cả những gì không đứng đắn và không tinh khiết. Hình dạng thật của chữ Vạn – chỉ là một dạng khác của chữ cái ‘X’ – có chiều ngược lại với hình chữ Vạn bị xuyên tạc, bởi vì chữ Vạn bị xuyên tạc đại diện cho cái ác trong khi chữ Vạn thực sự thuần khiết và hướng thiện.

Chữ X thường được sử dụng để “đánh dấu vị trí” và dưới dạng chữ ký bởi những người không biết viết. Chữ X cũng được sử dụng dưới hình thức khác, hoặc kiểu cách khác, để biểu thị đau khổ trong Thiên chúa giáo như đã nói ở trên. Ngoài ra, bạn chắc hẳn cũng biết, chữ X được sử dụng như một chữ viết tắt tôn vinh ‘Đấng Cứu Thế,’ (Savior) và sau đó được chuyển thành ‘Xavier’, hoặc những biến thể từ đó. Dạng viết tắt này được các bậc cha mẹ có con được đặt tên thánh là “Xavier” sử dụng vì cảm thấy không tương thích khi sử dụng từ ‘Saviour’ (Đấng Cứu Thế). Do đó, chữ cái ‘X’ được coi là một sự thay thế thỏa đáng và được chấp nhận.

Có hai biểu tượng khá thú vị. Thứ nhất là biểu tượng của một đốm sáng rực rỡ như một ngôi sao, ám chỉ đến Thứ ở bên trong. Cái còn lại là biểu tượng X với phần chấm phẩy ở cuối mỗi nét, được thể hiện đang quay khá nhanh, ám chỉ những tiến bộ cần phải được thực hiện.

X as a letter is not prolific in the world of metaphysical terms, and it is mentioned here merely for the sake of the completeness of our Dictionary.

The X, however, has great significance in the occult world. It is used in the form of a cross to denote suffering, as we shall see later. It is also used to denote that which is radiating in all directions at once as opposed to a point, or dot, which is self-contained and is ‘indrawn.’

The X relates upon the terrestrial plane to all points of the compass, North, East, South, and West, but when used in the esoteric sense it indicates that we have to give ‘in all directions’ to those who are worthy of our gifts. We must show others that which they desire to be shown, and that which they are ready to learn. We must help them and guide them, but only when it is clear that they are ready for such help and guidance.

A decorative and esoteric form of ‘X’ was known as the Swastika, and this must not be confused with the crooked cross of Nazi Germany which relates to treachery, warfare, and all that which is indecent and impure. The true form of Swastika — merely an alteration to the letter ‘X’ — has its projecting portions going the opposite way to that of the crooked swastika, which is as it should be because the crooked swastika is evil and the true Swastika is pure and beneficent.

The letter X is often used to ‘mark the spot,’ and as a form of signing by those who are unable to write. The X is also used in a different form, or different stylisation of form, to denote suffering in Christianity as previously stated. In addition, you will no doubt be aware, the X is used as an honorific abbreviation for the word ‘Saviour,’ and then it becomes ‘Xavier,’ or derivations from that. The honorific form is used because the parents of many people who are christened ‘Xavier’ feel that it would not be complimentary to use ‘Saviour.’ Thus the ‘X’ is regarded as a satisfactory and acceptable substitute.

There are two symbols which may be of interest. One is the point of light blazing like a star, which can indicate the One Within. The other is the symbol which is an X with small projections at the extensions of the arms which are shown rapidly rotating, and indicates the progress which has to be made.

Dịch và biên tập: VMC Việt Nam

 

 

 

 

 


Có thể bạn quan tâm

Xem tất cả

Đăng ký hướng dẫn Thiền cơ bản

Loading...
Logo-vmc
TRUNG TÂM THIỀN ĐỊNH:
- Số 116 Trần Vỹ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Chị Khánh:  

‎0981956875

Chị Thủy:  

‎0981956820

Facebook:

facebook.com/congdongthienVietNam

TIN TỨC NỔI BẬT

© 2024 Copyright by IT AUM